Terms and Conditions

Terms and Conditions

OBCHODNÍ PODMÍNKY A REKLAMAČNÍ ŘÁD

internetového obchodu http://spartanrace.onlinesystem.cz (platné a účinné od 26. 6. 2020)

Úvodní ustanovení
(1) Kupní smlouvou uzavřenou distančním způsobem se rozumí smlouva mezi prodávajícím a spotřebitelem sjednaná a uzavřená výhradně prostřednictvím alespoň jednoho komunikačního prostředku bez současné přítomnosti stran (= prostředek komunikace na dálku), (dále jen „kupní smlouva“). V obchodních podmínkách internetového obchodu http://spartanrace.onlinesystem.cz se kupní smlouvou rozumí souhrn práv a povinností prodávajícího a spotřebitele zahrnující zejm. registraci na start závodů SPARTAN organizovaných společností ACEU s.r.o., následnou platbu za registraci a potvrzení o registraci a v konečném důsledku účast na závodech SPARTAN (dále jen
„závod“).
(2) Kupní smlouva se řídí zejm. ustanoveními o závazcích ze smluv uzavíraných se spotřebitelem ve smyslu § 1810 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen
„občanský zákoník“) dále ustanoveními o kupní smlouvě ve smyslu § 2079 a násl. občanského zákoníku a těmito obchodními podmínkami (dále jen „OP“ nebo „obchodní podmínky“) upravujícími podrobnosti smluvního vztahu spotřebitele a prodávajícího.
(3) Prodávajícím se rozumí společnost ACEU s.r.o., se sídlem Osadní 869/32, Holešovice, 170 00, Praha 7, IČ: 04310187, zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze pod sp. zn. C 245664, e-mail: info@cz.spartan.com.
(4) Tyto obchodní podmínky se vztahují na kupní smlouvy týkající se závodů, které proběhnou na území České republiky, uzavřené prostřednictvím internetového obchodu na internetové adrese http://spartanrace.onlinesystem.cz (dále jen „internetový obchod“). Zaškrtnutím políčka před odesláním registrace kupující vyjadřuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami, v plném rozsahu porozuměl jejich obsahu a že s nimi souhlasí.

Informace o ceně
(1) Informace o registraci na konkrétní závody jsou přístupné ve veřejně přístupných zdrojích (reklama, rozhlas, TV, billboardy), jakož i z oficiálních stránek prodávajícího (www.spartan-race.cz).
(2) Cena registrace zahrnuje daň z přidané hodnoty (DPH). Cena registrace je uvedena v registračním systému.
(3) Slevy na registraci konkrétního závodu platí do 24.00 hod. posledního dne uvedeného na internetové stránce prodávajícího http://spartanrace.onlinesystem.cz/, ve kterém je možné provést registraci za snížené ceny.
(4) Prodávající nebude účtovat spotřebiteli žádné další poplatky za realizaci komunikace na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (zaslání potvrzení apod.).

Registrace a potvrzení registrace; uzavření kupní smlouvy
(1) Registrace probíhá postupem uvedeným v návodu, který je umístěn v menu internetového obchodu. V rámci procesu registrace je spotřebiteli umožněno opravit a zkontrolovat spotřebitelem zadané údaje.
(2) Odeslání registrace je podmíněno tím, že spotřebitel potvrdí, že se seznámil a souhlasí s OP a se zpracováním svých osobních údajů.
(3) Po odeslání registrace bude spotřebiteli zaslán informační email s potvrzením registrace, kterým prodávající potvrdí registraci na ten který závod, čímž však ještě nedochází k uzavření kupní smlouvy mezi prodávajícím a spotřebitelem. Kupní smlouva je uzavřena:
a) v případě platby převodem na účet v okamžiku, kdy bude, poté co bude přijata platba na bankovní účet prodávajícího, prodávajícím odsouhlasena v systému správnost platby;
b) v případě platby prostřednictvím internetového platebního portálu kartou MasterCard nebo Visa v okamžiku, kdy bude, poté co kupující zaplatí platební kartou, prodávajícím odsouhlasena v systému správnost platby.

Odstoupení od kupní smlouvy
(1) V případě, že kupní smlouva stanoví konkrétní datum plnění prodávajícího (např. termín konání závodu), nemá spotřebitel, s odkazem na § 1837 písm. j) občanského zákoníku a čl. 16 písm. l) Směrnice
EP a Rady 2011/83/EU ze dne 25. října 2011 o právech spotřebitelů, právo odstoupit od kupní smlouvy, neboť se jedná ve smyslu těchto ustanovení o smlouvu týkající se služeb souvisejících s rekreační činností, která stanoví konkrétní datum nebo lhůtu plnění.
(2) V ostatních případech má spotřebitel má právo odstoupit od kupní smlouvy ve lhůtě čtrnácti dnů od přijetí potvrzení o registraci spotřebitelem za podmínek uvedených v § 1829 a násl. občanského zákoníku. Spotřebitel může využít své právo na odstoupení od kupní smlouvy písemně či elektronickou poštou. Formulář pro odstoupení je součástí těchto OP. Odstoupením spotřebitele od kupní smlouvy se smlouva od počátku ruší, přičemž prodávající je povinen vrátit spotřebiteli přijaté peněžní prostředky, a to do čtrnácti (14) kalendářních dnů od odstoupení od kupní smlouvy bezhotovostním převodem na číslo účtu, které spotřebitel uvedl v odstoupení od kupní smlouvy, a bylo-li předmětem plnění zboží, je spotřebitel v téže lhůtě toto povinen na své náklady vrátit prodávajícímu.

Vázanost registrací
(1) Prodávající je vázán registrací včetně ceny registrace od potvrzení registrace elektronickou zprávou za splnění podmínek na straně spotřebitele uvedených v těchto OP.
(2) Závodník, který se registruje jako člen týmu dává svou registrací souhlas kapitánovi týmu k provádění změn v registraci.
(3) Kapitán týmu je oprávněn provést změny s platností pro všechny členy týmu (na základě požadavku kapitána týmu se přesune celý tím na jiný závod, jednotlivý členové týmu nebudou moci rozporovat a měnit svou registraci na daných závodech a budou muset startovat na závodech vybraných kapitánem)
(4) Reverz podepisují všichni členové týmu samostatně

Platební podmínky
(1) V případě platby převodem z účtu spotřebitel zrealizuje platbu neprodleně po potvrzení registrace, nejpozději však do dvou (2) kalendářních dnů. Po odsouhlasení ze strany prodávajícího obdrží spotřebitel potvrzující email o zaplacení.
(2) V případě platby prostřednictvím internetového platebního portálu obdrží spotřebitel potvrzení o provedené platbě okamžitě po zaplacení.

Reklamační řád
(1) Spotřebitel uplatňuje reklamaci písemně, elektronickou poštou nebo osobně v sídle prodávajícího. Kontaktní údaje prodávajícího jsou uvedeny v oddíle OP „Úvodní ustanovení“.
(2) Spotřebitel je při uplatnění reklamace povinen předložit prodávajícímu potvrzení o zaplacení registrace a popis závady s doložením případných listinných důkazů.
(3) Prodávající je povinen o reklamaci rozhodnout bezodkladně, nejpozději do tří (3) pracovních dnů, případně také rozhodnout o tom, že je k rozhodnutí potřebné odborné posouzení. Reklamaci, včetně odstranění vady, prodávající vyřídí bez zbytečného odkladu, nejpozději do třiceti (30) dnů od jejího uplatnění, pokud se s kupujícím písemně nedohodnou na delší lhůtě. Po uplynutí této lhůty má kupující stejná práva, jako by se jednalo o podstatné porušení smlouvy. Vyřízení reklamace bude spotřebiteli oznámeno telefonicky nebo písemně elektronicky.
(4) ACEU s.r.o. si vyhrazuje právo měnit místa konání, datumy, registrační společnost, časomíru, počáteční časy, ceny, kurzy, poplatky, číslo / velikost / typ startovních vln, algoritmy výsledků, zboží a pravidla, které považuje za vhodné, podle potřeby bez předchozího upozornění. Souhlasíte s těmito podmínkami při registraci na závody nebo používáním této webové stránky.
(5) ACEU s.r.o., aktualizuje web, takže je obecně nejlepším zdrojem nejaktuálnějších informací. Zkontrolujte stránky častěji, protože při přiblížení vašeho závodu není neobvyklé, že se stránka vašeho závodu se aktualizuje s nejnovjejšími informacemi, které jste poprvé viděli při registraci.

Ochrana osobních údajů
(1) Ochrana osobních údajů spotřebitele, který je fyzickou osobou, probíhá v souladu s nařízením EP a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (GDPR). Více informací je uvedeno na oficiálních stránkách prodávajícího (www.spartan-race.cz) v sekci „Ochrana osobních údajů“.

Zasílání obchodních sdělení a ukládání cookies
(1) V případě, že si spotřebitel při registraci vyžádá zasílání aktuálních informací o nabídce prodávajícího označením příslušného pole, jejich poskytování se uskuteční zasíláním na emailovou adresu uvedenou spotřebitelem. O zrušení této služby může spotřebitel kdykoli a bez uvedení důvodu požádat elektronickou poštou na adrese: info@cz.spartan.com . Spotřebitel v tomto případě souhlasí zejm. se zasíláním obchodních informací a informací souvisejících se zbožím, službami nebo činností prodávajícího na elektronickou adresu spotřebitele.
(2) Spotřebitel souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je objednávku na webové stránce prodávajícího možné provést a závazky prodávajícího z příslušné smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač spotřebitele, může spotřebitel souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.

Doručování
(1) Nebude-li dohodnuto jinak, veškerá korespondence související s příslušnou smlouvou musí být druhé smluvní straně doručena písemně, a to elektronickou poštou, osobně nebo doporučeně prostřednictvím provozovatele poštovních služeb (dle volby odesílatele). Spotřebiteli je doručováno primárně na adresu elektronické pošty, kterou prodávajícímu uvedl.

Závěrečná ustanovení
(1) Kupní smlouvu je možné uzavřít pouze v českém jazyce. Pokud vztahy související s užitím webové stránky, internetového obchodu nebo právní vztah založený příslušnou kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem a podléhá jurisdikci českých soudů. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.
(2) Se stížností se spotřebitel může obrátit na prodávajícího prostřednictvím kontaktních údajů prodávajícího. Neuspěje-li se svou stížností u prodávajícího, případné spory budou řešeny u věcně a místně příslušného soudu. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad, s případnou stížností se uživatel může též obrátit na Českou obchodní inspekci.
(3) Smluvní vztah mezi spotřebitelem a prodávajícím je uzavírán na dobu vymezenou řádným plněním smluvních stran dle příslušné smlouvy. Nestanoví-li uzavřená smlouva nebo tyto obchodní podmínky v konkrétních případech jinak, nejsou smluvní strany oprávněny smlouvu zrušit před jejím řádným splněním.
(4) Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, bude nahrazeno ustanovením, jehož smysl se neplatnému či neúčinnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotčena platnost ostatních ustanovení.
(5) Kontaktní údaje prodávajícího jsou uvedeny výše v oddíle „Úvodní ustanovení“. Smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není veřejně přístupná s výjimkou plnění povinností prodávajícího stanovených platnou právní úpravou. Vyhotovení smlouvy bude uloženo u prodávajícího, který k ní umožní spotřebiteli přístup na jeho žádost.
(6) Prodávající si vyhrazuje právo jednostranné změny těchto obchodních podmínek. Pro spotřebitele je závazné znění obchodních podmínek ve znění, s nímž vyslovil spotřebitel v rámci registrace souhlas.
(7) Ustanovení obecně závazných právních předpisů upravující práva spotřebitelů, zejm. občanského zákoníku a zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, zůstávají těmito obchodními podmínkami nedotčena.