Zásady ochrany osobních údajů

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Informace o zpracování osobních údajů

Prosím přečtěte si následující informace, jak a za jakým účelem zpracováváme Vaše osobní údaje, komu je zpřístupňujeme, jak dlouhou dobu je uchováváme a jaké máte v souvislosti s jejich zpracováváním práva. Při zpracovávání Vašich osobních údajů jste subjektem údajů např. jako účastník závodů SPARTAN, dobrovolník podílející se na jejich přípravě, náš smluvní partner nebo uchazeč o zaměstnání.

Ve vztahu k dále uvedeným účelům Vám jako jejich správce poskytujeme následující informace v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále také jako „GDPR“):

  1. Kdo je správcem osobních údajů?

Skupina SPARTAN, kterou tvoří následující společnosti:

a) Adventuredsports s.r.o., se sídlem Hlavná 461, 094 12 Vechec, Slovenská republika, IČO: 50 105 060, zapsaná v OR OS Prešov, odd.: Sro, vl. č.: 32259/P („Spartan SK“);
b) ACEU s.r.o., se sídlem Osadní 869/32, Holešovice, 170 00, Praha 7, Česká republika, IČO: 04310187, vedená u Městského soudu v Praze pod sp. zn. C 237779 („Spartan CZ“);
c) ULMUS ENTERPRISE Sp.z o.o., se sídlem ul. Halna 7/6, 33-380 Krynica-Zdrój, Polská republika („Spartan PL“);
d) HUSR Kft., se sídlem Mikszáth Kálman Ut., Debrecen, Maďarsko („Spartan HU“);
e) ADVENTURED SPORT EVENTS S.R.L., se sídlem Drumul INTRE TARLALE, Nr. 41C, BIROUL 24, Etaj 2, Bucuresti Sectorul 3, 032982, Rumunsko („Spartan RO“).
(dále společně jako „Správce“ nebo „Skupina SPARTAN“).

Kontaktní údaje Správce: telefon +421 904 542 536, e-mail: info@cz.spartan.com.

V případě jakýchkoliv dotazů nebo pokud chcete uplatnit svá práva v souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů, kontaktuje prosím Správce prostřednictvím výše uvedeného e-mailu nebo telefonního čísla. Vaše práva můžete uplatnit i písemně doručením na adresu sídla kterékoliv společnosti tvořící Skupinu SPARTAN.

  1. Odkud získáváme Vaše osobní údaje?

Osobní údaje získáváme přímo od Vás např. při vyplnění přihlášky / registrace na závody nebo registrace k dobrovolnické činnosti, při doručení žádosti o přijetí do pracovního poměru nebo při uzavření smlouvy. Na základě Vašeho souhlasu získáváme i Vaše obrazové a obrazově-zvukové nahrávky zachycující období před, během a po jednotlivých závodech, kterých jste byli účastníky. Osobní údaje můžeme získávat i z veřejně dostupných zdrojů, od orgánů veřejné správy nebo od třetích osob.

Zpracováváme jen ty osobní údaje, které nezbytně potřebujeme především za účelem poskytování služeb, pro plnění svých zákonných a smluvních povinností, pro ochranu svých oprávněných zájmů i oprávněných zájmů našich zákazníků. Dbáme na to, abychom o subjektu údajů zpracovávali jen takový rozsah osobních údajů, který je nezbytný pro naplnění účelu příslušného zpracování. Zásadu minimalizace zpracování uplatňujeme v souvislosti s osobními údaji, které nám jsou poskytnuty od subjektu údajů, jakož i od jiné osoby než subjektu údajů.

  1. Za jakými účely zpracováváme Vaše osobní údaje a jaký je právní základ jejich zpracování?

a) Zpracování Vašich osobních údajů je nezbytné pro splnění smlouvy, jejíž jste stranou, případně pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na Vaši žádost (čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR)

• Za účelem vyřízení Vašeho požadavku – jde o poptávku v souvislosti s námi nabízenými službami týkajícími se organizování závodů SPARTAN

V tomto případě je zpracování nezbytné, aby se na základě Vaší žádosti provedly opatření před uzavřením smlouvy (předsmluvní vztahy).

• Za účelem realizace stávajících smluvních vztahů se zákazníky, tj. za účelem poskytnutí našich služeb týkajících se organizování závodů SPARTAN na základě objednávky nebo smlouvy uzavřené s Vámi jako zákazníky, včetně evidence stávajících smluvních vztahů se zákazníky

Tento účel zahrnuje činnosti spojené s plněním našich závazků ze smlouvy, kterou jsme s Vámi, jako našimi zákazníky, uzavřeli i administrativní úkony spojené s uzavřenou smlouvou, např. sledování dohodnutých termínů. Zároveň si v souvislosti s uzavřením smlouvy na dodávku našich služeb vedeme evidenci existujících smluv se zákazníky.

V tomto případě je zpracování nezbytné pro plnění smlouvy, jejíž stranou jste Vy jako subjekt údajů.

• Za účelem výběru dodavatele

V rámci tohoto účelu budeme zpracovávat Vaše osobní údaje v případě, že existuje oboustranný zájem o spolupráci ve formě uzavření obchodněprávního vztahu mezi námi a Vámi jako fyzickou osobou – podnikatelem. Zpracování pro tento účel je nezbytné, neboť je třeba, aby se na základě Vaší žádosti, jakožto subjektu údajů, provedly opatření před uzavřením smlouvy.

• Za účelem realizace stávajících smluvních vztahů s dodavateli, tj. za účelem dodání výrobků anebo služeb z Vaší strany, jakožto dodavatele, a zaplacení ceny / úplaty za dodané výrobky anebo poskytnuté služby, včetně evidence dodavatelů a stávajících smluvních vztahů s nimi (evidence smluv, objednávek, akceptačních protokolů)

Tento účel zahrnuje činnosti spojené s plněním našich závazků ze smlouvy, kterou jsme s Vámi jakožto naším dodavatelem uzavřeli i administrativní úkony spojené se sledováním plnění Vašich závazků z uzavřeného obchodního vztahu, např. sledování ujednaných termínů, počtu odpracovaných hodin, způsobů dodání produktu anebo služby. Zároveň, v souvislosti s uzavřením smlouvy na dodávku Vašich služeb anebo výrobků si vedeme evidenci stávajících smluv. V tomto případě je zpracování nezbytné pro plnění smlouvy, jejíž stranou jste Vy jako subjekt údajů.

• Za účelem výběrového řízení, kterého se účastníte jako uchazeč o zaměstnání

Zpracování Vašich osobních údajů, jakožto uchazeče o zaměstnání, v tomto případě zahrnuje činnosti spojené s přijímáním a posuzováním doručeného životopisu a žádosti o přijetí do zaměstnání, uskutečnění výběrového řízení a informování uchazeče o výsledku (tj. o přijetí, resp. nepřijetí). V tomto případě je zpracování nezbytné, neboť je třeba, aby se na základě žádosti subjektu údajů provedly opatření před uzavřením smlouvy (předsmluvní vztahy).

Poskytnutí Vašich osobních údajů v rámci předsmluvních a smluvních vztahů je nezbytné, v opačném případě by jejich neposkytnutí mohlo znemožnit Vaši účast ve výběrovém řízení, uzavření smlouvy, příp. její splnění.

b) Zpracování Vašich osobních údajů na základě oprávněného zájmu Správce (čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR)

• Za účelem zajištění bezpečnosti závodů, jejich účastníků a třetích osob

Právním základem zpracování Vašich osobních údajů je v tomto případě náš oprávněný zájem spočívající v zabránění vzniku škod na majetku a zdraví účastníků a ostatních osob přítomných na závodech a v případě jejich vzniku v podniknutí vhodných opatření k jejich řešení.

• Za účelem organizačního zabezpečení průběhů závodů a jejich vyhodnocení

Právním základem zpracování Vašich osobních údajů je v tomto případě náš oprávněný zájem organizačně zajistit, sledovat a vyhodnotit průběh jednotlivých závodů, a publikovat jejich výsledky.

• Za účelem zajištění bezpečnosti sítě a informační bezpečnosti

Právním základem zpracování Vašich osobních údajů nacházejících se v elektronické formě v našich informačních systémech je v tomto případě náš oprávněný zájem zabránit neoprávněnému přístupu k elektronickým komunikačním sítím, zabránit poškozování počítačových a elektronických komunikačních systémů a ochrana údajů nacházejících se v našich IT technologiích a systémech.

• Za účelem vedení agendy související s probíhajícími spory nebo exekucemi a agendou vymáhání pohledávek a jiných našich nároků v rámci soudního, mimosoudní, exekučního nebo insolvenčního řízení, včetně právního zastupování v těchto řízeních

V případě, že zpracováváme Vaše osobní údaje pro tento účel, právním základem zpracování je náš oprávněný zájem, a to uplatňování nebo obhajování našich právních nároků, zabránění vzniku škod a zajištění splnění pohledávek a jiných právních nároků. V rámci tohoto účelu můžeme poskytnout osobní údaje advokátovi, který zpracovává osobní údaje klientů a jiných fyzických osob v rozsahu nezbytném pro účely výkonu advokacie.

• Za účelem právního zastupování (mimo řízení)

V případě, že zpracováváme Vaše osobní údaje pro tento účel, jde o využívání právních služeb advokátů formou připomínkování smluv a jejich dodatků (včetně příloh) uzavíraných se subjekty údajů nebo participace na setkání a jiné komunikaci se subjekty údajů. V rámci tohoto účelu poskytujeme osobní údaje advokátovi, který zpracovává osobní údaje klientů a jiných fyzických osob v rozsahu nezbytném pro účely výkonu advokacie v souladu se zákonem č. 85/1996 Sb., o advokacii, ve znění pozdějších předpisů a GDPR.

Vaše osobní údaje v tomto případě poskytujeme advokátovi na základě našeho oprávněného zájmu platně uzavřít smluvní vztahy, dodržení zákonem stanovených náležitostí uzavíraných smluv a zabránění případnému vzniku škod využitím odborných právních služeb.

• Za účelem přímého marketingu

V případě, že už jste naším zákazníkem, budeme Vám zasílat e-mailové zprávy s prezentací nabídky našich produktů a služeb. Vaše osobní údaje jsou v rámci tohoto účelu zpracovávány na právním základě našeho oprávněného zájmu prezentovat zákazníkům novinky v oblasti námi poskytovaných produktů a služeb. E-mailové zprávy Vám budou zasílány v souladu se zákonem č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy a o změně a doplnění zákona č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů (zákon o některých službách informační společnosti), ve znění pozdějších předpisů a zákonem č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů.

Jako subjekt údajů máte v souladu s čl. 21 odst. 2 GDPR právo kdykoliv vznést námitku proti zpracovávání Vašich osobních údajů pro účely takového marketingu, včetně profilování v rozsahu, v jakém souvisí s tímto přímým marketingem. Pokud vznesete námitku proti zpracování pro účely přímého marketingu, Vaše osobní údaje už se na takové účely nesmí zpracovávat.

• Za účelem sledování areálu a provozních prostor kamerovým systémem

V tomto případě zpracováváme Vaše osobní údaje, neboť jde o náš oprávněný zájem a také oprávněný zájem třetích osob. Oprávněným zájmem je ochrana našeho majetku, předcházení vzniku škod jakož i ochrana života a zdraví osob nacházejících se v našich monitorovaných prostorech. Vaše osobní údaje zpracovávané pro účely monitorování našeho areálu a provozních prostorů kamerovým systémem uchováváme po dobu 15 dnů ode dne vyhotovení záznamu, a v odůvodněných případech po dobu potřebnou k prošetření vzniklé škodné události nebo objasnění přestupku anebo trestného činu a identifikaci případných pachatelů.

• Za účelem obchodní komunikace se zákazníky a dodavateli

Právním základem zpracování Vašich osobních údajů je v tomto případě náš oprávněný zájem. Tímto oprávněným zájmem je nutnost komunikace se zákazníky a dodavateli při provádění činností v rámci naší obchodní činnosti.

• Za účelem vnitřních administrativních účelů realizovaných v rámci Skupiny SPARTAN

Jako společnosti v rámci Skupiny SPARTAN máme oprávněný zájem na předávání osobních údajů subjektů údajů v rámci této skupiny. Tímto oprávněným zájmem je snaha dosáhnout efektivní fungování vztahů v rámci této skupiny. Některé činnosti nebo služby související s interním zpracováváním dat, organizací závodů SPARTAN, pojištěním, marketingovými činnostmi apod. jsou sdíleny v rámci skupiny SPARTAN. Osobní údaje v rámci skupiny přenášíme v rozsahu nezbytném v souvislosti s daným účelem.

Vy jako subjekt máte právo kdykoliv vznést námitku z důvodů týkajících se Vaší konkrétní situace proti zpracovávání Vašich osobních údajů v případě, že ke zpracovávání dochází na právním základě oprávněných zájmů nebo podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR (zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů, které sleduje Správce) včetně práva vznést námitku proti profilování založenému na uvedených zájmech, a to za podmínek uvedených v čl. 21 GDPR. V takovém případě nesmíme dále zpracovávat osobní údaje, pokud neprokážeme nezbytné oprávněné důvody, které převažují nad zájmy, právy a svobodami subjektu údajů, nebo důvody pro prokazování, uplatňování nebo obhajování právních nároků.

c) Zpracování Vašich osobních údajů na základě plnění zákonné povinnosti (čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR)

• Za účelem archivace

Uvedený účel zahrnuje činnosti související s plněním našich archivačních povinností včetně uchovávání archivních záznamů v rámci jednotlivých druhů agend a vyřazení archivních záznamů po uplynutí jejich lhůty uložení a včetně evidence odesílaných a přijatých poštovních zásilek. Vaše osobní údaje jsou pro tento účel zpracovávány na právním základě nezbytnosti plnění našich zákonných povinností podle zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

• Za účelem vedení účetnictví, zpracování účetních a daňových dokladů, fakturace a evidence hotovostní pokladny

Zpracování je pro tento účel je nezbytné pro plnění našich zákonných povinností, zejména ve smyslu zákona č. č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů.

• Za účelem plnění povinností v oblasti ochrany spotřebitele

Zpracování je pro tento účel je nezbytné pro plnění našich zákonných povinností, zejména ve smyslu zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, a to především ve vztahu k vyřizování uplatněných reklamací.

• Za účelem vyřizování práv subjektů údajů

Vaše osobní údaje jsou pro tento účel zpracovávány na právním základě nezbytnosti plnění našich zákonných povinností podle platných právních předpisů o ochraně osobních údajů (GDPR, národní legislativa), které máme v souvislosti s uplatňováním práv subjektů údajů ve smyslu čl. 15 až 22 GDPR.

• Za účelem poskytování součinnosti orgánům veřejné moci

Vaše osobní údaje pro tento účel zpracováváme v případě, pokud nám obecně závazné právní předpisy ukládají povinnost je poskytnout orgánům veřejné moci. Může se jednat například o orgány činné v trestním řízení nebo soudy.

• Za účelem evidence a vyřizování podnětů subjektů údajů osob v souvislosti s oznamováním protispolečenské činnosti

Pro tento účel zpracováváme osobní údaje z toho důvodu, že je to nezbytné pro plnění naší zákonné povinnosti ve smyslu platných právních předpisů, které provádí směrnici EP a Rady (EU) 2019/1937 ze dne 23. října 2019 o ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie, jestliže nám byl podán podnět ve smyslu příslušného ustanovení.

• Za účelem vedení agendy personalistiky, mzdové agendy a daňové agendy (včetně odvodů a záloh na daň z příjmu)

V rámci tohoto účelu zpracováváme osobní údaje zaměstnanců, jakož i jejich manželů / manželek, vyživovaných dětí, rodičů vyživovaných dětí, blízkých osob a našich bývalých zaměstnanců.
Zpracování osobních údajů se v rámci tohoto účelu uskutečňuje na právním základě:
o zpracování je nezbytné pro plnění našich zákonných povinností, jde zejména o povinnosti ve smyslu zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, ve znění pozdějších předpisů, a dále platných právních předpisů v oblasti daní, zaměstnanosti, sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění, anebo
o zpracování je nezbytné pro plnění smlouvy, jejíž stranou je subjekt údajů (tj. za účelem plnění pracovní smlouvy, resp. dohody o práci konané mimo pracovní poměr).

Dovolujeme si Vás informovat, že Vy jako subjekt údajů jste povinni poskytnout své osobní údaje, pokud je zpracování osobních údajů nezbytné v souvislosti s plněním našich zákonných povinností.

d) Zpracování Vašich osobních údajů na základě Vašeho souhlasu (čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR)

V praxi se mohou vyskytnout situace, kdy budeme mít zájem zpracovávat Vaše osobní údaje, avšak jejich zpracovávání nebude možné na základě žádného z výše uvedených právních základů. V takovém případě Vás požádáme o souhlas s jejich zpracováváním, přičemž jednoznačně specifikujeme účel zpracovávání, jakož i rozsah zpracovávaných osobních údajů a dobu jejich uchovávání. Udělení souhlasu je dobrovolné. Bez jeho udělení však nebudeme moci Vaše osobní údaje pro daný účel zpracovávat. Upozorňujeme, že v případě zpracování osobních údajů dětí mladších 16 let na základě souhlasu musí být souhlas vždy udělen nebo schválen zákonným zástupcem dítěte.

Máte právo svůj souhlas kdykoliv odvolat, a to stejným způsobem, jak jste ho udělili nebo zasláním e-mailu na adresu info@cz.spartan.com nebo doručením písemného oznámení na adresu sídla Správce. Odvolání souhlasu nemá vliv na zákonnost zpracování založeného na souhlasu uděleném před jeho odvoláním.

  1. Příjemci osobních údajů

V souvislosti s plněním našich zákonných povinností jsou, resp. mohou být příjemci Vašich osobních údajů subjekty určené právními předpisy, zejména zdravotní pojišťovny, orgány sociálního zabezpečení, daňové a finanční úřady, penzijní spořitelny, penzijní fondy, orgány státní správy a veřejné moci na výkon kontroly a dozoru (např. inspektorát práce), soudy a orgány donucovací. Pojištění účastníků závodů je uzavřeno pro Skupinu SPARTAN ze strany SPARTAN SK u MetLife Europe d.a.c., pobočka pojišťovny z jiného členského, se sídlem Pribinova 10, 811 09 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 47 257 105, zapsaná v OR OS Bratislava I, odd.: Po, vložka č.: 2699/B.

V závislosti na účelu zpracování a konkrétních okolností mohou patřit mezi příjemce Vašich osobních údajů i jiné osoby (v pozici zprostředkovatele nebo samostatného správce), zejména:
– advokáti, účetní a daňoví poradci, auditoři,
– odpovědná osoba ve smyslu GDPR,
– poskytovatelé služeb souvisejících se zabezpečením organizace závodů SPARTAN (služby časomíry a zpracování výsledků závodů, poskytovatelé on-line služeb a platebních služeb, provozovatelé platformy pro registraci a uzavření smluv, poskytovatelé podpory v oblasti uchovávání dat a informačních systémů, provozovatelé e-shopu),
– externí poskytovatelé zejména poštovních, cloudových a telekomunikačních služeb, či služeb v oblasti marketingových činností, služeb v oblasti podpory a provozu webových stránek a bezpečnostních služeb.

V případech, kdy zpracováváme Vaše osobní údaje prostřednictvím zprostředkovatelů jako zvláštní kategorie příjemců osobních údajů, dbáme na to, aby tyto subjekty postupovaly v souladu s platnými právními předpisy a podmínkami ujednanými ve smlouvě o zpracování osobních údajů, aby byly vázány mlčenlivostí a Vaše údaje chránily v souladu s požadavky GDPR.

  1. Budou Vaše osobní údaje poskytnuty mimo Evropskou Unii?

Vzhledem k tomu, že závody SPARTAN jsou realizovány v rámci franšízové struktury založené společností Spartan Race, Inc., se sídlem 234 Congress Street, 5th Floor, Boston, MA 02110, USA, a jsou organizovány ve více než 30 zemích světa, mohou být osobní údaje v míře nezbytné pro naplnění našich závazků z franšízy přeneseny také do zemí mimo Evropský hospodářský prostor (EHP). Obdobně mohou být Vaše osobní údaje předány třetím stranám se sídlem v jiné zemi. V případě přenosu Vašich osobních údajů do jiné země budou vždy přijata vhodná opatření s cílem zajistit, aby takové předání osobních údajů bylo v souladu s požadavky na ochranu osobních údajů podle GDPR a zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a při předávání osobních údajů mimo EHP bude zajištěna dostatečná úroveň ochrany osobních údajů. Za tímto účelem byly poskytnuty přiměřené záruky. Bližší informace o jejich formě a obsahu jsou dostupné na základě žádosti adresované Správci.

  1. Budou Vaše osobní údaje použity na automatizované individuální rozhodování?

Vaše osobní údaje nebudou použity na automatizované individuální rozhodování.

  1. Jak dlouhou dobu budeme uchovávat Vaše osobní údaje?

Vaše osobní údaje uchováváme po dobu nezbytnou k dosažení účelu, pro který osobní údaje zpracováváme.

Pokud jsou Vaše osobní údaje zpracovávané v rámci plnění našich zákonných povinností a právní předpis určuje dobu uchovávání, budeme osobní údaje a související dokumentaci uchovávat po dobu vyžadovanou příslušným právním předpisem.

V případě, že jsou osobní údaje zpracovávány na základě našeho oprávněného zájmu, budeme je uchovávat po dobu trvání tohoto oprávněného zájmu.

Osobní údaje zpracované v rámci účelu vedení účetnictví jsou uchovávány po dobu 10 let. Osobní údaje v evidenci odesílaných a přijatých poštovních zásilek uchováváme do dobu 5 let.

Vaše osobní údaje získané v rámci předsmluvních vztahů uchováváme po dobu 1 roku, osobní údaje uchazeče o zaměstnání uchováváme do skončení výběrového řízení.

Osobní údaje zpracovávané na právním základě nezbytnosti pro plnění smlouvy, jejíž stranou je subjekt údajů, uchováváme po dobu trvání smluvního vztahu do vypořádání vzájemných práv a závazků. Během stejné doby uchováváme i osobní údaje subjektu údajů – osoby oprávněné jednat jménem smluvního partnera (dodavatele, zákazníka) nebo zaměstnance smluvního partnera, kteří jsou uvedeni ve smlouvách.

Vaše osobní údaje zpracovávané pro účely vyřízení práv subjektů údajů uchováváme po nezbytnou dobu, nejpozději do pravomocného skončení správního nebo soudního řízení, které bylo v souvislosti s tímto účelem zahájeno na podnět / návrh subjektu údajů.

Osobní údaje zpracovávané pro účely vedení agendy související s probíhajícími spory a exekucemi a agendy vymáhání pohledávek a jiných našich nároků v rámci soudního, mimosoudní, exekučního nebo insolvenčního řízení, uchováváme po dobu plynutí zákonných promlčecích a prekluzivních lhůt, nebo do vypořádání právního nároku vymáhaného v příslušném soudním, mimosoudním, exekučním nebo insolvenčním řízení.

Osobní údaje zpracovávané za účelem zajištění bezpečnosti sítě a informační bezpečnosti uchováváme po dobu retenčních dob stanovených zvláštními zákony a interní směrnicí Správce.

Osobní údaje zpracovávané pro účely přímého marketingu uchováváme po dobu 5 let (resp. do vznesení námitky proti takovému zpracování).

Osobní údaje zpracovávané na základě souhlasu uchováváme po dobu, na kterou byl souhlas udělen (resp. do jeho odvolání).

Vaše osobní údaje zpracovávané pro účely monitorování našeho areálu a provozních prostor uchováváme pod dobu 15 dnů ode dne vyhotovení záznamu a v odůvodněných případech po dobu potřebnou k prošetření zaznamenaného řízení subjektu údajů anebo na prokázání a hájení právních nároků nebo třetích osob vzniklých v souvislosti s jednáním subjektu údajů zachyceným na kamerovém záznamu.

  1. Jaká máte práva jako subjekt údajů v souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů?

a) Právo na přístup k osobním údajům podle čl. 15 GDPR:

Máte právo získat přístup k Vašim osobním údajům a informacím v rozsahu podle čl. 15 GDPR. Máte právo na poskytnutí kopií osobních údajů, které o Vás máme k dispozici, jakož i na informace o tom, jakým způsobem Vaše osobní údaje používáme. Ve většině případů Vám budou osobní údaje poskytnuty v písemné listinné formě, pokud jste nepožádali o jiný způsob jejich poskytnutí. Pokud jste o poskytnutí těchto informací požádali elektronickými prostředky, budou Vám poskytnuty elektronicky, pokud to bude technicky možné.

b) Právo na opravu osobních údajů podle čl. 16 GDPR:

Přijali jsme a průběžně aktualizujeme přiměřená opatření, abychom zajistili přesnost, úplnost a aktuálnost informací, které o Vás máme k dispozici. Pokud se domníváte, že osobní údaje, kterými disponujeme, jsou nepřesné, neúplné nebo neaktuální, prosím, neváhejte nás požádat, abychom tyto informace upravili, aktualizovali nebo doplnili. Vaší žádosti o opravu příp. doplnění osobních údajů jsme povinni vyhovět bez zbytečného odkladu.

c) Právo na výmaz (právo „být zapomenut“) podle čl. 17 GDPR:

Máte právo nás požádat o výmaz Vašich osobních údajů, pokud je splněn některý z důvodů uvedených v čl. 17 odst. 1 GDPR. Můžete tak učinit například tehdy, pokud osobní údaje, které jsme o Vás získali, již nejsou potřebné k naplnění původního účelu zpracování. Vaši žádost posoudíme z pohledu všech relevantních okolností. V případě, že je zpracování Vašich osobních údajů potřebné například pro plnění naší zákonné povinnosti nebo na prokazování, uplatňování či obhajování právních nároků, nebudeme moci Vaší žádosti vyhovět.

d) Právo na omezení zpracování osobních údajů podle čl. 18 GDPR:

Pokud nastane některý z případů uvedených v čl. 18 odst. 1 GDPR, jste oprávněni nás požádat, abychom přestali používat Vaše osobní údaje. Jde například o případy, když si myslíte, že osobní údaje, které o Vás máme, mohou být nepřesné nebo když si myslíte, že už Vaše osobní údaje nepotřebujeme využívat. Pokud je zpracování omezeno v souladu s čl. 18 odst. 1 GDPR, takové osobní údaje se s výjimkou uchovávání zpracovávají: a) jen s Vaším souhlasem, nebo b) na prokazování, uplatňování nebo obhajování právních nároků, nebo c) pro ochranu práv jiné fyzické nebo právnické osoby, nebo d) z důvodů důležitého veřejného zájmu Unie nebo členského státu.

e) Právo na přenositelnost osobních údajů podle čl. 20 GDPR:

Za podmínek uvedených v čl. 20 GDPR máte právo nás požádat o předání osobních údajů, které jste nám poskytli, na jinou třetí stranu dle Vašeho výběru. Právo na přenositelnost se však týká jen těch osobních údajů, které jsme od Vás získali na základě souhlasu nebo na základě smlouvy, jejíž jste smluvní stranou.

f) Právo vznést námitky podle čl. 21 GDPR:

V konkrétních případech máte právo nesouhlasit se zpracováváním osobních údajů, které je založeno na našich oprávněných zájmech (tedy podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR) včetně práva vznést námitky proti profilování založenému na uvedených zájmech. V případě, že neprokážeme přesvědčivý oprávněný zájem pro zpracování a Vy podáte námitku, nebudeme Vaše osobní údaje dále zpracovávat. Stejně tak můžete vznést námitky vůči zpracování údajů podle čl. 6 odst. 1 písm. e) GDPR (plnění úkolu ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci).

V souladu s čl. 21 odst. 2 GDPR v případě, kdy jsou osobní údaje zpracovávány pro účely přímého marketingu, máte právo kdykoliv vznést námitky proti zpracovávání Vašich osobních údajů pro účely takového marketingu, včetně profilování v rozsahu, v jakém souvisí s tímto přímým marketingem. Pokud nebudete souhlasit se zpracováváním pro účely přímého marketingu, Vaše osobní údaje už na takové účely nesmíme zpracovávat.

g) Právo podat podnět nebo stížnost na Úřad pro ochranu osobních údajů

Pokud se domníváte, že Vaše osobní údaje jsou zpracovávány nesprávně nebo nezákonně, kdykoliv můžete podat podnět podle § 31 zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, ve věci zpracovávání Vašich osobních údajů kontrolnímu orgánu, kterým je:

a) v České republice: Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 727/27, 170 00 Praha 7 – Holešovice, tel. + 420 234 665 111; email: posta@uoou.cz,
b) na Slovensku: Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem: Hraničná 12 820 07 Bratislava 27, Slovenská republika, tel. + 421 / 2/3231 3220, email: statny.dozor@pdp.gov.sk,
c) v Polsku: Biuro Generalnego Inspektor Ochrony daných Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, tel. 22 531 03 00, fax. 22 531 03 01, email: kancelaria@giodo.gov.pl,
d) v Maďarsku: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabagság Hatóság, se sídlem: H-1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22 / c, Maďarsko, tel.: +36 1 391 1400, +36 1 391 1410, email: ugyfelszolgalat@naih.hu,
e) v Rumunsku: Office of The National Supervisory Authority For Personal Data Processing (Autoritatea Naţională de supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal), se sídlem: B-dul G-ral. Gheorghe Magheru 28-30, sector 1, Bucureşti 010336, Romunsko, tel. + 40 318 059 211, +40 318 059 212, email: anspdcp@dataprotection.ro.