Obchodní podmínky

OBCHODNÍ PODMÍNKY A REKLAMAČNÍ ŘÁD

internetového obchodu http://spartanrace.onlinesystem.cz (platné a účinné od 15.6.2023)

Obsah:

 1. Úvodní ustanovení

 2. Definice

 3. Informace o ceně

 4. Registrace a potvrzení registrace, platební podmínky

 5. Odstoupení od kupní smlouvy ze strany spotřebitele

 6. Vázanost registrací a týmové registrace

 7. Platební podmínky

 8. Reklamační řád

 9. Právo na změnu času závodu

 10. Registrační poplatek

 11. Vyšší moc

 12. Odložení závodu

 13. Zasílání obchodních sdělení a ukládání cookies

 14. Doručování

 15. Závěrečná ustanovení

 16. Formulář pro odstoupení od smlouvy

 17. Informace o ochraně osobních údajů

1) ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Zaškrtnutím políčka před odesláním registrace kupující vyjadřuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami, v plném rozsahu porozuměl jejich obsahu a že s nimi souhlasí.

Tyto obchodní podmínky se vztahují na kupní smlouvy týkající se závodů, které proběhnou na území České republiky, uzavřené prostřednictvím internetového obchodu.

2) DEFINICE

Definice, zkratky a ekvivalenty pojmů použitých v těchto obchodních podmínkách jsou specifikovány následovně:

Předávající: společnost Launch s.r.o., se sídlem Osadní 869/32, Holešovice, 170 00, Praha 7, IČO: 07407122, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod sp. zn. C 300492, e-mail: info@cz.spartan.com, web: https://www.spartan-race.cz.

Spotřebitel: je osoba, která nakupuje službu pro osobní potřebu a která uzavírá s prodávajícím koupaní smlouvu (dále také jako „kupující“/ „uživatel“).

Kupní smlouva: smlouva uzavřená mezi prodávajícím a spotřebitelem distančním způsobem sjednaná a uzavřená výhradně prostřednictvím alespoň jednoho komunikačního prostředku bez současné přítomnosti stran zejména využitím internetového obchodu http://spartanrace.onlinesystem.cz. V těchto obchodních podmínkách se kupní smlouvou rozumí registrace na start závodů organizovaných prodávajícím, následná platba za registraci a potvrzení o registraci a v konečném důsledku účast na závodech.

Kupní smlouva se vztahuje jen na závody organizované v České republice, přičemž zaškrtnutím políčka v internetovém obchodě před odesláním registrace kupující potvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami, v plném rozsahu porozuměl jejich obsahu a že s nimi souhlasí.

Kupní smlouva se řídí zejm. ustanoveními o závazcích ze smluv uzavíraných se spotřebitelem ve smyslu § 1810 a násl. a dále ustanoveními ohledně kupní smlouvy ve smyslu § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) a dále těmito obchodními podmínkami.

Délka trvání kupní smlouvy je limitována obdobím od zaslání objednávky kupujícího a jejího kladného vyřízení až do řádného poskytnutí služby na základě objednávky kupujícího, anebo změněné v souladu s těmito OP.

Internetový obchod: se nachází na internetové adrese http://spartanrace.onlinesystem.cz

Obchodní podmínky: upravují podrobnosti smluvního vztahu spotřebitele a prodávajícího (dále také jako „OP“).

Závody SPARTAN: sportovní událost, na kterou se vztahují tyto OP (dále také jako „závod“).

3) INFORMACE O CENĚ

3.1. Cena registrace zahrnuje daň z přidané hodnoty (DPH). Cena registrace je uvedena na stránce internetového obchodu a webový stránce předávajícího.

3.2. Slevy na registraci konkrétního závodu platí do 24.00 hod. posledního dne uvedeného na stránce internetové obchodu na které je možné provést registraci za snížené ceny.

4) REGISTRACE A POTVRZENÍ REGISTRACE, PLATEBNÍ PODMÍNKY

4.1. Informace o registraci na konkrétní závody jsou přístupné na oficiálních stránek prodávajícího (www.spartan-race.cz).

4.2. Registrace probíhá postupem uvedeným v návodu, který je umístěn v menu internetového obchodu. V rámci procesu registrace je spotřebiteli umožněno opravit a zkontrolovat spotřebitelem zadané údaje.

4.3. Odeslání registrace je podmíněno tím, že spotřebitel potvrdí, že se seznámil a souhlasí s OP a se zpracováním svých osobních údajů.

4.4. Po odeslání registrace bude spotřebiteli zaslán informační email s potvrzením registrace, kterým prodávající potvrdí registraci na ten který závod, čímž však ještě nedochází k uzavření kupní smlouvy mezi prodávajícím a spotřebitelem. Kupní smlouva je uzavřena:

a) v případě platby převodem na účet v okamžiku, kdy bude, poté co bude přijata platba na bankovní účet prodávajícího, prodávajícím odsouhlasena v systému správnost platby;

b) poté co kupující zaplatí platební kartou a prodávajíci odsouhlasí v systému správnost platby.

5) ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY ZE STRANY SPOTŘEBITELE

5.1. Spotřebitel nemá právo na odstoupení od kupní smlouvy, a to s odkazem na § 1837 písm. j) občanského zákoníku a čl. 16 písm. l) Směrnice EP a Rady 2011/83/EU ze dne 25. října 2011 o právech spotřebitelů, neboť se jedná ve smyslu těchto ustanovení o smlouvu týkající se služeb souvisejících s rekreační činností, která stanoví konkrétní datum nebo lhůtu plnění.

5.2. V ostatních případech má spotřebitel právo odstoupit od kupní smlouvy ve lhůtě čtrnácti (14) dnů od přijetí potvrzení o registraci spotřebitelem za podmínek uvedených v § 1829 a násl. občanského zákoníku. Spotřebitel může využít své právo na odstoupení od kupní smlouvy písemně či elektronickou poštou. Formulář pro odstoupení je součástí těchto OP.

5.3. Prodávající bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnáct dní (14) ode dne doručením oznámením o odstoupení od smlouvy provede všechny úkony určené příslušnými právními předpisy.

6) VÁZANOST REGISTRACÍ A TÝMOVÉ REGISTRACE

6.1. Prodávající je vázán registrací včetně ceny registrace od potvrzení registrace elektronickou zprávou za splnění podmínek na straně spotřebitele uvedených v těchto OP.

6.2. Registraci na závod není možné zrušit. Závodník, je oprávněn svoji registraci přesunout (deferral) na jiný závod dle svého uvážení v rámci stejné žeňme prostřednictvím registračního systému podle podmínek uvedených v čl. 10.3. a čl. 12 těchto OP. Závodník můžete využít defferal pokud je dostupný, nebo poskytnout svoji rezervaci jinému závodníkovi. Tyto změny může provést závodník ve svém online profilu. Převod na jiný závod je možný za poplatek, a to do půlnoci do poslední neděle před závodem.

6.3. Převod registrace na jiného závodníka je možné provést za poplatek do půlnoci posledního úterý před závodem. V případě, že změna registrace na jiného závodníka nebila vykonána online, musí jiný závodník přinést v den závodu kopii emailu s potvrzením o registraci původního závodníka. V takovém případě bude za poplatek na místě registrace provedena na jiného účastníka. Změna startovní vlny je možná za stejných podmínek, jako převod na jiného účastníka.

6.4. Reverz podepisují všichni účastníci samostatně, v digitální formě před dokončením registrace. Jeho podpisem prohlašují, že jsi ho pročetli a souhlasí s jeho zněním. Za účastníka, který má méně než 15 let podepisuje reverz zákonní zástupce v tlačené formě.

7) PLATEBNÍ PODMÍNKY

7.1. V případě platby prostřednictvím internetového platebního portálu obdrží spotřebitel potvrzení o provedené platbě okamžitě po zaplacení.

7.2. V případě platby převodem z účtu spotřebitel zrealizuje platbu neprodleně po potvrzení registrace, nejpozději však do dvou (2) kalendářních dnů. Po odsouhlasení ze strany prodávajícího obdrží spotřebitel potvrzující e-mail o zaplacení.

7.3. V případě, že spotřebitel bude požadovat od prodávajícího daňový doklad o úhradě za závody s údaji o jeho osobě jako fyzické osoby – podnikatele, resp. právnické osoby, je povinen zadat fakturační údaje prostřednictvím příslušeného odkazu v rámci registračního formuláře, a to před potvrzením registrace. Pokud fyzická osoba – podnikatel, resp. právnická osoba, fakturační údaje v rámci registračního formuláře nezadá, prodávající bude považovat spotřebitele za fyzickou osobu nepodnikající, kterému bude vystaven daňový doklad s údaji fyzické osoby – nepodnikatele v registračním systému.

8) REKLAMAČNÍ ŘÁD

8.1. Spotřebitel uplatňuje reklamaci písemně, elektronickou poštou nebo osobně v sídle prodávajícího. Kontaktní údaje prodávajícího jsou uvedeny v oddíle OP „2) Definice“.

8.2. Spotřebitel je při uplatnění reklamace povinen předložit prodávajícímu potvrzení o zaplacení registrace a popis závady s doložením případných listinných důkazů.

8.3. Prodávající je povinen o reklamaci rozhodnout bezodkladně, nejpozději do tří (3) pracovních dnů, případně také rozhodnout o tom, že je k rozhodnutí potřebné odborné posouzení. Reklamaci, včetně odstranění vady, prodávající vyřídí bez zbytečného odkladu, nejpozději do třiceti (30) dnů od jejího uplatnění, pokud se s kupujícím písemně nedohodnou na delší lhůtě. Po uplynutí této lhůty má kupující stejná práva, jako by se jednalo o podstatné porušení smlouvy. Vyřízení reklamace bude spotřebiteli oznámeno telefonicky nebo písemně příp. elektronicky.

9) PRÁVO NA ZMĚNU ČASU ZÁVODU

9.1. Prodávající si vyhrazuje právo měnit místa konání, data, registrační společnost, časomíru, počáteční časy, ceny, kurzy, poplatky, číslo / velikost / typ startovních vln, algoritmy výsledků, druh a velikost zboží a pravidla, které považuje za vhodné, podle potřeby bez předchozího upozornění.

9.2. Prodávající si vyhrazuje právo upozornit na změny uvedené v předcházejícím bodě na vsích webových stránkách, které sú zdrojem nejaktuálnějších informací.

10) REGISTRAČNÍ POPLATEK

10.1. Účastnický poplatek:
Prodávající účtuje účastnický poplatek související se závody, který pokrývá náklady spojené s realizací závodů, službami a překážkami na závodní trati, občerstvením (pokud je k dispozici), medailemi, tričky atp. (dále jen „Účastnický poplatek“). Výše Účastnického poplatku se může lišit pro každou kategorii závodů a může se měnit v závislosti na čase registrace (postupné zvyšování ceny registrací).

10.2. Nevratný administrativní registrační poplatek:
Prodávající účtuje fixní nevratný administrativní registrační poplatek odpovídající administrativním nákladům prodávajícího, který se efektivně použije na pokrytí nákladů spojených s registrací (dále jen „Administrativní poplatek“). Administrativní poplatek pokrývá počáteční výdaje prodávajícího spojené s registrací spotřebitele v centrálním registru účastníků pro každý samostatný závod a náklady na licenční poplatky spojené s vydáním registračního čísla (BIB). Finanční prostředky budou použity bez ohledu na uskutečnění závodů, a to ve prospěch spotřebitele. Administrativní poplatek je nevratný, ledaže bude závod zrušen prodávajícím z jiného důvodu než z důvodu vyšší moci. Administrativní poplatek je jednotný pro všechny kategorie závodů a nemění se v závislosti na čase registrace (neuplatňuje se postupné zvyšování ceny registrací). Sleva za body anebo jiné slevy se na Administrativní poplatek nevztahují. Prodávající se však může rozhodnout poskytnout slevu z celkového poplatku včetně Administrativního poplatku.

10.3. Registrační poplatek:
Registrační poplatek pro závody jakékoliv kategorie se skládá z Účastnického poplatku a Administrativního poplatku, které spolu představují celkovou cenu za registraci na závod (dále jen „Registrační poplatek“). Účastnický poplatek a Administrativní poplatek jsou účtovány zvlášť a zvlášť jsou uvedeny rovněž na faktuře. Cena, která se zobrazuje na webové stránce prodávajícího, je konečná cena zahrnující Účastnický poplatek a Administrativní poplatek. Jakékoliv slevy anebo speciální ceny se vztahují pouze na Účastnický poplatek a nemají vliv na Administrativní poplatek, který zůstává nezměněný a účtuje se samostatně, pokud prodávající neposkytne samostatnou slevu. Pokud je závod zrušen z jiného důvodu než z důvodu vyšší moci, může kupující požadovat vrácení Registračního poplatku, anebo Registrační poplatek použít pro další závod (defferal), pokud nebude naplněna kapacita vybraného závodu a toto oznámení bude odesláno prodávajícímu do čtrnácti (14) dní před plánovaným datem příslušného závodu.

11) VYŠŠÍ MOC

Vyšší moc je definována jako nepředvídatelné anebo nevyhnutelné a neúmyslné události, anebo příčiny v rozsahu přesahujícím její přiměřenou míru: nehody, nepokoje, epidemie, pandemie, karanténa, občanské nepokoje, porucha komunikačních zařízení, porucha webhostingových zařízení, porucha poskytovatele internetových služeb, přírodní katastrofy, nařízení vlády anebo jiných orgánů veřejné moci, zákonná omezení, změny v zákonech a jiných právních předpisech, stávky na celostátní úrovni, požár. Za novou a akceptovatelnou okolnost vyšší moci se budou považovat situace anebo příčiny, kdy už jsou okolnosti vyšší moci známé v čase registrace, ale následně s tím spojené důsledky vedoucí k nemožnosti splnit předmět služeb známy nejsou.

12) ODLOŽENÍ ZÁVODU

12.1. V případě vyšší moci, jak je uvedeno v těchto obchodních podmínkách, včetně výjimečných povětrnostních podmínek, dostane kupující poukaz (deferral) v hodnotě zaplaceného Registračního poplatku (sumy zaplacené při registraci).

12.2. Tento poukaz je platný v roce jeho vydání a v následujícím kalendářním roce, přičemž je možné ho použít na jakýkoliv závod na stejné úrovně organizovaný prodávajícím. Kupující může poukaz použít tak, že se zaregistruje na zveřejněný závod a následně zadá číslo poukazu do sekce na to určené v registračním rozhraní.

13) ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ A UKLÁDÁNÍ COOKIES

13.1. V případě, že si spotřebitel při registraci vyžádá zasílání aktuálních informací o nabídce prodávajícího označením příslušného pole, jejich poskytování se uskuteční zasíláním na emailovou adresu uvedenou spotřebitelem. O zrušení této služby může spotřebitel kdykoli a bez uvedení důvodu požádat elektronickou poštou na adrese: info@cz.spartan.com . Spotřebitel v tomto případě souhlasí zejm. se zasíláním obchodních informací a informací souvisejících se zbožím, službami nebo činností prodávajícího na elektronickou adresu spotřebitele.

13.2. Spotřebitel souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je objednávku na webové stránce prodávajícího možné provést a závazky prodávajícího z příslušné smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač spotřebitele, může spotřebitel souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.

14) DORUČOVÁNÍ

Nebude-li dohodnuto jinak, veškerá korespondence související s příslušnou smlouvou musí být druhé smluvní straně doručena písemně, a to elektronickou poštou, osobně nebo doporučeně prostřednictvím provozovatele poštovních služeb (dle volby odesílatele). Spotřebiteli je doručováno primárně na adresu elektronické pošty, kterou prodávajícímu uvedl.

15) ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

15.1. Kupní smlouvu je možné uzavřít pouze v českém jazyce. Pokud vztahy související s užitím webové stránky, internetového obchodu nebo právní vztah založený příslušnou kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (přeshraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem a podléhá jurisdikci českých soudů. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

15.2. Se stížností se spotřebitel může obrátit na prodávajícího prostřednictvím kontaktních údajů prodávajícího. Neuspěje-li se svou stížností u prodávajícího, případné spory budou řešeny u věcně a místně příslušného soudu. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad, s případnou stížností se spotřebitel může též obrátit na Českou obchodní inspekci.

15.3. Smluvní vztah mezi spotřebitelem a prodávajícím je uzavírán na dobu vymezenou řádným plněním smluvních stran dle příslušné smlouvy. Nestanoví-li uzavřená smlouva nebo tyto obchodní podmínky v konkrétních případech jinak, nejsou smluvní strany oprávněny smlouvu zrušit před jejím řádným splněním.

15.4. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, bude nahrazeno ustanovením, jehož smysl se neplatnému či neúčinnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotčena platnost ostatních ustanovení.

15.5. Kontaktní údaje prodávajícího jsou uvedeny výše v oddíle „2) Definic“. Smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není veřejně přístupná s výjimkou plnění povinností prodávajícího stanovených platnou právní úpravou. Vyhotovení smlouvy bude uloženo u prodávajícího, který k ní umožní spotřebiteli přístup na jeho žádost.

15.6. Prodávající si vyhrazuje právo jednostranné změny těchto obchodních podmínek. Pro spotřebitele je závazné znění obchodních podmínek ve znění, s nímž vyslovil spotřebitel v rámci registrace souhlas.

15.7. Ustanovení obecně závazných právních předpisů upravující práva spotřebitelů, zejm. občanského zákoníku a zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, zůstávají těmito obchodními podmínkami nedotčena.

16) FORMULÁŘ PRO ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

Vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy:

Oznámení o odstoupení od smlouvy

 • Adresát: ACEU s.r.o., IČO: 04310187, se sídlem Osadní 869/32, Holešovice, 170 00 Praha 7, adresa elektronické pošty: info@cz.spartan.com

Oznamuji, že tímto odstupuji od smlouvy o nákupu tohoto zboží ()/o poskytnutí těchto služeb ()

 • Datum objednání ()/datum obdržení ():
 • Jméno a příjmení uživatele:
 • Adresa uživatele:
 • Podpis uživatele (pouze pokud je tento formulář zasílán v listinné podobě)
 • Datum:
  (*) Nehodící se škrtněte nebo údaje doplňte.

17) INFORMACE O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Ochrana osobních údajů spotřebitele, který je fyzickou osobou, probíhá v souladu s nařízením EP a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (GDPR). Více informací je uvedeno na oficiálních stránkách prodávajícího (www.spartan-race.cz) v sekci „Ochrana osobních údajů“.

PROMOTIONS

In addition to these Terms, any sweepstakes, contests, games, or similar promotions (collectively, “Promotions”) made available through or in connection with the Services may be governed by specific rules that are separate from these Terms. By participating in any such Promotion, you will become subject to those rules, which may vary from the terms and conditions set forth under these Terms. Spartan urges you to review any specific rules applicable to a particular Promotion, which will be linked from such Promotion. We also urge you to review our Privacy Policy, which, in addition to these Terms, governs any information you submit in connection with such activities. To the extent such rules conflict with these Terms, such rules shall control with respect to the particular Promotion.

PARENTAL CONSENT

We will NOT knowingly collect, use, or distribute personal information from children under the age of 13 without prior verifiable consent from a parent or guardian. We cannot, however, prohibit minors from visiting or using the Spartan Websites, Apps, and/or Spartan Social Media channels, and must rely on parents and guardians to decide what materials are appropriate for children to view and purchase. There are parental control protections (such as computer hardware, software, or filtering services) available that may assist you in limiting access to material that is harmful to minors. You can find information about parental controls at http://onguardonline.gov, and https://www.consumer.ftc.gov/articles/0031-protecting-your-childs-privacy-online. We do not endorse the products or services listed at this website.

INDEMNIFICATION

YOU AGREE TO INDEMNIFY, DEFEND, AND HOLD HARMLESS US, OUR THIRD PARTY SERVICE PROVIDERS AND OUR AND THEIR RESPECTIVE DIRECTORS, OFFICERS, EMPLOYEES, AND AGENTS, FROM AND AGAINST ALL CLAIMS, DAMAGES, LOSSES AND COSTS THAT ARISE FROM OR RELATE TO YOUR ACTIVITIES ON OR THROUGH OR IN CONNECTION WITH THE SERVICES, ANY POSTS SUBMITTED BY OR ON BEHALF OF YOU OR YOUR VIOLATION OF THESE TERMS, AND WITH RESPECT TO ANY TERMS INCORPORATED HEREIN SUCH AS IN CONNECTION WITH SPARTAN RACES.

THIRD PARTY SOFTWARE AND APPLICATIONS

Our Services may contain links to third-party websites or services (“Third-Party Sites”) that are not owned, controlled, or endorsed by us. We have no control over, and assume no responsibility for the content, privacy policies, or practices of Third-Party Sites. We do not warrant the offerings of any Third-Party Sites. ACCESS AND USE OF THIRD-PARTY SITES, INCLUDING THE INFORMATION, MATERIAL, CONTENT, PRODUCTS, AND SERVICES ON LINKED SITES OR AVAILABLE THROUGH THIRD-PARTY SITES, IS SOLELY AT YOUR OWN RISK. Your correspondence or business dealings with, or participation in promotions of, Third-Party Sites found on or through the Platform are solely between you and such third-party. You acknowledge and agree that we shall not be responsible or liable, directly or indirectly, for any damage or loss caused or alleged to be caused by or in connection with use of or reliance on any such content, goods, or services available on or through any such Third-Party Sites. We strongly advise you to read the terms and conditions and privacy policies of any Third-party Sites that you visit.

NO WARRANTIES

We reserve the right to modify the Services, including, but not limited to updating, adding to, enhancing, modifying, removing or altering any Content or features of the Services, at any time, in our sole discretion. You are responsible for providing your own access (e.g., computer, mobile device, Internet connection, etc.) to the Services. We have no obligation to screen or monitor any Content and do not guarantee that any Content available on or through the Services is suitable for all users or that it will continue to be available for any length of time.

YOU EXPRESSLY AGREE THAT USE OF SPARTAN’S SERVICES, INCLUDING, WITHOUT LIMITATION, THE USE OF AND ACCESS TO YOUR USER ACCOUNT AND/OR SPARTAN+ MEMBERSHIP IS AT YOUR SOLE RISK. THE SERVICES ARE PROVIDED ON AN “AS IS” AND “AS AVAILABLE” BASIS. SPARTAN MAKES NO WARRANTY THAT YOUR USER ACCOUNT OR THE SITE’S SERVICES WILL BE UNINTERRUPTED, SECURE, OR ERROR FREE. SPARTAN EXPRESSLY DISCLAIMS ALL WARRANTIES OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING WITHOUT LIMITATION ANY WARRANTY OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, OR NON-INFRINGEMENT. SPARTAN DOES NOT GUARANTEE THE ACCURACY OR COMPLETENESS OF ANY INFORMATION ON, OR PROVIDED IN CONNECTION WITH, YOUR USER ACCOUNT OR THE SITES. RELATING TO ANY POSTS OR CONTENT ACCESSIBLE THROUGH THE SERVICES; RELATING TO ANY THIRD PARTY'S USE OF YOUR POSTS; THAT THE SERVICES WILL MEET YOUR NEEDS; OR THAT WE WILL CONTINUE TO PROVIDE ANY FEATURE OF THE SERVICES. SPARTAN IS NOT RESPONSIBLE FOR ANY ERRORS OR OMISSIONS, OR FOR THE RESULTS OBTAINED FROM THE USE OF SUCH INFORMATION.

To the extent that another party may have access to or view Content on your device, you are solely responsible for informing such party of all disclaimers and warnings in these Terms. TO THE EXTENT ANY DISCLAIMER OR LIMITATION OF LIABILITY DOES NOT APPLY, TO THE FULLEST EXTENT PERMITTED BY LAW, ALL APPLICABLE EXPRESS, IMPLIED, AND STATUTORY WARRANTIES WILL BE LIMITED IN DURATION TO A PERIOD OF 30 DAYS AFTER THE DATE ON WHICH YOU FIRST USED THE SERVICES, AND NO WARRANTIES SHALL APPLY AFTER SUCH PERIOD.

LIMITATION OF LIABILITY

TO THE FULLEST EXTENT PERMITTED BY LAW, WE, OUR AFFILIATES AND OUR THIRD PARTY SUPPLIERS, REPRESENTATIVES AND AGENTS SHALL NOT BE LIABLE FOR ANY INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, CONSEQUENTIAL, PUNITIVE, OR EXEMPLARY DAMAGES, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO DAMAGES FOR LOSS OF PROFITS, ECONOMIC OR PURE ECONOMIC LOSSES, GOODWILL, USE, DATA, SERVICE INTERRUPTION, COMPUTER OR OTHER EQUIPMENT DAMAGE, SYSTEM FAILURE, INABILITY TO USE THE SERVICES OR CONTENT OR OTHER INTANGIBLE LOSSES, EVEN IF A LIMITED REMEDY SET FORTH HEREIN IS FOUND TO HAVE FAILED ITS ESSENTIAL PURPOSE; AND OUR AND OUR AND OUR THIRD PARTY SUPPLIERS, REPRESENTATIVES AND AGENTS' TOTAL LIABILITY TO YOU FOR ALL CLAIMS, IN THE AGGREGATE, WILL NOT EXCEED THE AMOUNT ACTUALLY PAID BY YOU TO US OVER THE 6 MONTHS PRECEDING THE DATE YOUR FIRST CLAIM(S) AROSE. IF YOU LIVE IN A JURISDICTION THAT DOES NOT ALLOW THE EXCLUSION OR LIMITATION OF LIABILITY FOR CONSEQUENTIAL OR INCIDENTAL DAMAGES, THE ABOVE LIMITATION DOES NOT APPLY TO YOU. TO THE EXTENT THAT ONE OR ANY ASPECT OF THE LIMITATIONS SET OUT ABOVE DOES NOT APPLY, ALL REMAINING ASPECTS SURVIVE. THE EXCLUSIONS AND LIMITATIONS OF DAMAGES SET FORTH ABOVE ARE FUNDAMENTAL ELEMENTS OF THE BASIS OF THE BARGAIN BETWEEN US AND YOU.

SAFETY WARNINGS

YOU ARE SOLELY RESPONSIBLE FOR DETERMINING WHETHER A CLASS, A RACE OR OTHER USE OF THE SERVICES AVAILABLE ON OR THROUGH THE SERVICES ARE RIGHT FOR YOU.

YOU UNDERSTAND THAT THERE ARE CERTAIN INHERENT RISKS AND DANGERS IN EXERCISING AND PHYSICAL ACTIVITY AND THAT THE CLASSES OR EVENTS THAT YOU MAY ATTEND OR PARTICIPATE IN OFFER A RANGE OF ACTIVITY AND INTENSITY LEVELS. BY USING AND ENGAGING IN THE SERVICES, YOU ACKNOWLEDGE AND AGREE, ON BEHALF OF YOURSELF, YOUR HEIRS, PERSONAL REPRESENTATIVES AND/OR ASSIGNS THAT YOU ARE AWARE OF THESE RISKS WHICH INCLUDE, BUT ARE NOT LIMITED TO, PROPERTY DAMAGE, ILLNESS, LOSS AND BODILY INJURY OR DEATH. YOU ACKNOWLEDGE THAT SOME OF THESE RISKS CANNOT BE ELIMINATED AND YOU SPECIFICALLY ASSUME THE RISK OF INJURY OR HARM AND RELEASE US FROM SAME AS SET FORTH BELOW.

YOU ACKNOWLEDGE AND AGREE THAT IT IS YOUR RESPONSIBILITY TO CONSULT WITH YOUR PHYSICIAN OR OTHER HEALTH CARE PROFESSIONAL PRIOR TO USING THE SERVICES FOR CLASSES OR RACES, AND TO DETERMINE IF AND HOW PARTICIPATING IN ANY PHYSICAL ACTIVITY, EXERCISE OR RACE IS APPROPRIATE FOR YOU. DO NOT USE CLASSES OR PARTICIPATE IN RACES IF YOUR PHYSICIAN OR HEALTH CARE PROVIDER ADVISES AGAINST IT. IF YOU EXPERIENCE FAINTNESS, DIZZINESS, PAIN OR SHORTNESS OF BREATH AT ANY TIME WHILE EXERCISING OR ENGAGING IN PHYSICAL ACTIVITY, YOU SHOULD STOP IMMEDIATELY.

YOU ALSO UNDERSTAND AND AGREE THAT THE SERVICES OFFER FITNESS AND RELATED INFORMATION THAT IS DESIGNED FOR INFORMATIONAL, EDUCATIONAL AND ENTERTAINMENT PURPOSES ONLY. NOTHING STATED OR POSTED ON OR OTHERWISE AVAILABLE THROUGH ANY ASPECT OF THE SERVICES IS INTENDED TO BE, AND MUST NOT BE TAKEN TO BE, THE PRACTICE OF MEDICAL, PROFESSIONAL OR COUNSELING CARE. YOU SHOULD NOT RELY ON ANY INFORMATION ON OR THROUGH THE SERVICES AS A SUBSTITUTE FOR, NOR DOES IT REPLACE, PROFESSIONAL MEDICAL ADVICE, DIAGNOSIS, OR TREATMENT. IF YOU HAVE ANY CONCERNS OR QUESTIONS ABOUT YOUR HEALTH OR FITNESS LEVEL, YOU SHOULD ALWAYS CONSULT A PHYSICIAN OR OTHER HEALTH-CARE PROFESSIONAL. DO NOT EVER DISREGARD, AVOID OR DELAY OBTAINING MEDICAL OR HEALTH RELATED ADVICE FROM YOUR HEALTH-CARE PROFESSIONAL BECAUSE OF SOMETHING YOU MAY HAVE READ OR HEARD ON OR THROUGH THE SERVICES. THE USE OF ANY CLASSES, RACES, RECOMMENDATIONS, AND INFORMATION PROVIDED ON OR THROUGH THE SERVICES ARE SOLELY AT YOUR OWN RISK.

THE SERVICES ARE CONTINUALLY UNDER DEVELOPMENT AND WE MAKE NO WARRANTY OF ANY KIND, IMPLIED OR EXPRESS, AS TO THEIR ACCURACY, COMPLETENESS OR APPROPRIATENESS FOR ANY PURPOSE. IN THAT REGARD, DEVELOPMENTS IN RESEARCH MAY IMPACT THE FITNESS OR RELATED ADVICE THAT APPEARS ON OR IN CONNECTION WITH THE SERVICES. NO ASSURANCE CAN BE GIVEN THAT THE CONTENT, ADVICE OR RECOMMENDATIONS CONTAINED IN OR THROUGH THE SERVICES WILL ALWAYS INCLUDE THE MOST RECENT FINDINGS OR DEVELOPMENTS WITH RESPECT TO THE PARTICULAR MATERIAL OR CONTENT.

THEREFORE, TO THE FULLEST EXTENT PERMITTED BY LAW, YOU RELEASE, INDEMNIFY, AND HOLD HARMLESS US, OUR THIRD PARTY PROVIDERS, AGENTS AND REPRESENTATIVES, EACH OF THEIR PARENT, SUBSIDIARIES OR AFFILIATED ENTITIES, AND EACH OF THEIR RESPECTIVE OFFICERS, DIRECTORS, MEMBERS, EMPLOYEES, CONSULTANTS, CONTRACT EMPLOYEES, REPRESENTATIVES AND AGENTS, AND EACH OF THEIR RESPECTIVE SUCCESSORS AND ASSIGNS, FROM ANY AND ALL RESPONSIBILITY, CLAIMS, ACTIONS, SUITS, PROCEDURES, COSTS, EXPENSES, DAMAGES AND LIABILITIES ARISING OUT OF OR IN ANY WAY RELATED TO YOUR PARTICIPATION IN ANY PHYSICAL ACTIVITY, RACES OR CLASS, OR USE OF THE SERVICES, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO WITH RESPECT TO BODILY INJURY, PHYSICAL HARM, LOSS, ILLNESS, DEATH OR PROPERTY DAMAGE.

IP OWNERSHIP – RESTRICTION OF USE – INFRINGEMENT

The information and materials provided on, through, or in connection with the Services, including any content, data, text, designs, graphics, images, photographs, illustrations, audio and video clips, logos, icons, and links (collectively, the “Materials”) are owned exclusively by Spartan or its licensors, and are intended to educate and inform you about the Events and the Services. Subject to your compliance with these Terms, you may use the Materials solely for your personal, non-commercial use, provided that you do not remove any copyright or other proprietary notices contained therein. Subject to your compliance with these Terms, we grant you a limited license to use the Services and Materials for your personal use only; provided that you may not use, reproduce, modify, display, publicly perform, distribute, create derivative works of or circumvent any technological measure that effectively controls access to the Services and/or Materials in any way including, without limitation, by manual or automatic device or process, for any purpose. Notwithstanding anything to the contrary herein, all rights not specifically granted in the license set forth above shall be reserved and remain always with Spartan. Use of the Services and Materials for any purpose other than as expressly authorized in these Terms is a violation of our copyrights and other proprietary rights, and is strictly prohibited.

The trademarks, logos, and service marks displayed in connection with the Services (collectively the “Trademarks”) are the registered and unregistered trademarks of Spartan and Spartan’s advertisers, licensors, sponsors, suppliers, and others. The Trademarks owned by Spartan, whether registered or unregistered, may not be used in connection with any product or service that is not offered by Spartan, in any manner that is likely to cause confusion with customers, or in any manner that disparages Spartan. Nothing contained on the Spartan Websites, Apps, and Spartan Social Media channels should be construed as granting, by implication, estoppel or otherwise, any license or right to use any Trademark without the express written permission of Spartan, Spartan’s licensors or suppliers, or the third-party owner of any such Trademark. Misuse of any Trademarks is prohibited, and Spartan will aggressively enforce its intellectual property rights in such Trademarks, including via civil and criminal proceedings. You may inquire about obtaining permission by contacting us at us@spartan.com.

You further acknowledge that the Services contain software and other content that is protected by copyrights, patents, trademarks, trade secrets or other proprietary rights, and that these rights are valid and protected in all forms, media and technologies existing now or hereafter developed. All content provided to us by third parties, is copyrighted individually and/or as a collective work under the U.S. copyright laws and all applicable international copyright (or equivalent) laws in all jurisdictions and protected under other intellectual property laws worldwide; further, as between you and us, we own intellectual property rights in the selection, coordination, arrangement and enhancement of all content in the Services.

We respect the intellectual property of others, and we ask our users to do the same. Each user is responsible for ensuring that their Posts do not infringe any third party's right or other intellectual property rights. If you believe that the Services or any Posts contain elements that infringe or misappropriate your copyrights or other intellectual property rights (or the intellectual property rights of others, please comply with the below.

If you are a copyright owner or an agent thereof, and you believe that any content on the Services infringes your copyrights, you may submit a notification pursuant to the Digital Millennium Copyright Act (“DMCA”) by providing our Designated Copyright Agent with the information listed in the below in writing (see 17 U.S.C § 512(c)(3) for further detail). Upon receipt of the notice as described below, we will take whatever action, in its sole discretion, it deems appropriate, including removal of the challenged content from the Services You acknowledge that if you fail to comply with all of the requirements listed below, your notice may not be valid.

DMCA Notice of alleged infringement

 1. Identify the copyrighted work that you claim has been infringed, or - if multiple copyrighted works are covered by this Notice - you may provide a list of the copyrighted works that you claim have been infringed.

 2. Identify the material that you claim is infringing (or to be the subject of infringing activity) and that is to be removed or access to which is to be disabled, and information reasonably sufficient to permit us to locate the material, including at a minimum, if applicable, the URL of the link shown on the Platform(s) where such material may be found.

 3. Provide your mailing address, telephone number, and, if available, email address.

 4. Include both of the following statements in the body of the Notice:

“I hereby state that I have a good faith belief that the disputed use of the copyrighted material is not authorized by the copyright owner, its agent, or the law.” “I hereby state that the information in this notice is accurate and, under penalty of perjury, that I am the owner, or authorized to act on behalf of the owner, of the copyright or of an exclusive right under the copyright that is allegedly infringed.”

 1. Provide your full legal name and your electronic or physical signature.

Deliver this Notice, with all items completed, to our Designated Copyright Agent:

Copyright Agent
c/o Legal Department, Spartan Race, Inc.,
234 Congress Street,
Boston, MA, 02110

If you have any questions about these Terms, please contact us at: us@spartan.com

ARBITRATION AGREEMENT & CLASS ACTION WAIVER – IMPORTANT – PLEASE REVIEW AS THIS MAY AFFECT YOUR LEGAL RIGHTS. APPLICABLE TO THE FULL EXTENT PERMITTED BY LAW.

Initial Dispute Resolution and Notification. You and we agree that, prior to initiating an arbitration or other legal proceeding, you and we will attempt to negotiate an informal resolution of the Dispute. To begin this process, and before initiating any arbitration or legal proceeding against us, you must send a Notice of Dispute (“Notice”) by certified mail to the attention of our Legal Department at the address set out in Section 21 of these Terms. For purposes of these Terms, initiating an arbitration means filing an arbitration demand (“Demand”).

Your Notice to us must contain all of the following information: (1) your full name, address, username, and the email address associated with your account for the Services; (2) a detailed description of the nature and basis of the Dispute; (3) a description of the relief you want, including any money damages you request; and (4) your signature verifying the accuracy of the Notice and, if you are represented by counsel, authorizing us to disclose information about you to your attorney.

After receipt of your Notice, you and we shall engage in a good-faith effort to resolve the dispute for a period of 60 days, which both sides may extend by written agreement (“Informal Dispute Resolution Period”). During the Informal Dispute Resolution Period, neither you nor we may initiate an arbitration or other legal proceeding.

If the Dispute is not resolved during the Informal Dispute Resolution Period, you may initiate an individual arbitration as provided below.

Mediation. If a dispute arises out of or relates to these Terms, or the Participant’s involvement in an Event, and if said dispute cannot be resolved or settled through negotiation, Participant, individually and on behalf of all of her/his heirs, personal representatives, executors, successors and assigns, agrees that prior to the filing of any arbitration, or other legal action consistent with the provisions of these Terms, that Participant will first attempt, in good faith, to settle the dispute by non-binding mediation administered by JAMS Mediation, Arbitration and ADR Services (“JAMS”). The mediation shall take place in Boston, Massachusetts, and shall be facilitated by a neutral appointed JAMS. The costs of such mediation shall be shared equally by the parties thereto.

Arbitration. All controversies, disputes or claims arising out of or related to these Terms, to the extent not first resolved through negotiation and mediation, will be submitted to and for binding arbitration in front of a single arbitrator of JAMS, conducted in accordance with JAMS’ then-current General Arbitration Rules and Procedures (which shall include the applicability of JAMS’ Consumer Arbitration Minimum Standards), at the JAMS’ offices in Boston, Massachusetts. All matters related to arbitration will be governed by the Federal Arbitration Act (9 U.S.C. §§1 et seq.) and not by any state arbitration law.

The arbitrator will have the right to award or include in the award any relief which the arbitrator deems proper in the circumstances, except that the arbitrator does not have the right to award exemplary, punitive, penal or multiple (e.g., double or treble) damages. The award and decision of the arbitrator will be conclusive and binding upon all parties hereto and judgment upon the award may be entered solely in the United States District Court for the District of Massachusetts. If Spartan is the prevailing party in any arbitration brought by you, you agree to reimburse Spartan for any arbitration costs and fees incurred by Spartan (except if you are resident of the State of California).

The arbitrator will not have the authority or right to add to, delete, amend, or modify the terms, conditions, or provisions of these Terms. All findings, decisions and awards of the arbitrator will be limited to the dispute(s) set forth in the written demand for arbitration (and any submitted counterclaim), and the arbitrator will not have authority to decide any other issues unless the parties to the arbitration mutually agree thereto.

Participant, individually and on behalf of all of her/his heirs, personal representatives, executors, successors and assigns, acknowledges and agrees that any arbitration will be conducted only on any individual, not a class-wide, basis (as further described below), and that an arbitration proceeding initiated by Participant and/or her/his heirs, personal representatives, executors, successors and assigns, may not be consolidated with any other arbitration proceeding. No findings, conclusions, orders or awards emanating from any arbitration proceeding conducted hereunder may be introduced, referred to, or used in any subsequent or other proceeding as a precedent, to collaterally estop any party from advancing any claim or defense or from raising any like or similar issues, or for any other purpose whatsoever. The principles of collateral estoppel shall not apply in any arbitration proceeding conducted under this section.

Further, Participant, individually and on behalf of all of her/his heirs, personal representatives, executors, successors and assigns, acknowledges and agrees that notwithstanding any provision of law which provides for a longer limitations period, neither Participant nor Participant’s heirs, personal representatives, executors, successors and assigns will bring, commence, or maintain an action or claim of any kind, in connection with liability or obligation in connection with these Terms, or otherwise, unless brought before the expiration of the earlier of: (i) one (1) year after the date of discovery of the facts resulting in such alleged liability or obligation, or if earlier, the date such facts should or could have been discovered with reasonable diligence; or (ii) eighteen (18) months after the date of the first act or omission giving rise to such alleged liability or obligation. Actions and claims brought or asserted after expiration of the applicable limitations period shall be barred.

Class Action Waiver. YOU AND WE AGREE THAT, TO THE FULLEST EXTENT PERMITTED BY LAW, EACH OF US MAY BRING CLAIMS (WHETHER IN COURT OR IN ARBITRATION) AGAINST THE OTHER ONLY IN AN INDIVIDUAL CAPACITY, AND NOT AS A PLAINTIFF, CLAIMANT, OR CLASS MEMBER IN ANY PURPORTED CLASS, COLLECTIVE, CONSOLIDATED, COORDINATED, PRIVATE ATTORNEY GENERAL, REQUEST FOR PUBLIC INJUNCTIVE RELIEF, OR REPRESENTATIVE PROCEEDING. This also means that you and we may not participate in any class, collective, consolidated, coordinated, private attorney general, request for public injunctive relief, or representative proceeding brought by any third party.  Notwithstanding this provision or any other language in these Terms, you or we may participate in a class-wide settlement. TO THE FULLEST EXTENT PERMITTED BY LAW, YOU AND WE WAIVE ANY RIGHT TO A JURY TRIAL.

Severability. If any portion of this Section 17 is found to be void, invalid, or otherwise unenforceable, then that portion shall be deemed to be severable and, if possible, superseded by a valid, enforceable provision, or portion thereof, that matches the intent of the original provision, or portion thereof, as closely as possible. The remainder of Section 17 and all other Terms shall continue to be enforceable and valid.

GOVERNING LAW AND JURISDICTION

These Terms shall be governed by the laws of the State of Delaware, United States of America, without regard to principles of conflicts of law. The Uniform Commercial Code, the Uniform Computer Information Transaction Act, and the United Nations Convention of Controls for International Sale of Goods shall not apply. Exclusive jurisdiction for all Disputes that are not required to be arbitrated will be the state and federal courts located in the State of Delaware, United States of America, and you consent to the jurisdiction of those courts.

INTERPRETATION; SEVERABILITY; WAIVER; REMEDIES

Headings are for convenience only and shall not be used to construe these Terms. If any term of these Terms is found invalid or unenforceable by any court of competent jurisdiction, that term will be severed from these Terms. No failure or delay In exercising any right hereunder will waive any further exercise of that right. The waiver of any such right or provision will be effective only if in writing and signed by our duly authorized representative. Our rights and remedies hereunder are cumulative and not exclusive.

SUCCESSORS; ASSIGNMENT; NO THIRD PARTY BENEFICIARIES

These Terms are binding upon and will inure to the benefit of both parties and their respective successors, heirs, executors, administrators, personal representatives, and permitted assigns. You may not assign or transfer these Terms without our prior written consent. We may assign its rights, obligations and/or these Terms at any time in its sole discretion without notice to you.

NOTICES

You consent to receive all communications including notices, agreements, disclosures, or other information from us electronically. We may communicate by email or by posting to the Services. For support-related inquiries, you may email Support. For all other notices to us, write to the following addresses:

Attn: Legal Department, Spartan Race, Inc., 234 Congress Street, Boston, MA, 02110.

Nothing in these Terms or otherwise limits our right to object to subpoenas, claims, or other demands.

MODIFICATION

We may update these Terms at any time, in our sole discretion. If we do so, we will let you know by, at a minimum, posting the updated Terms on the Services and indicating as much at the top of these Terms. Modifications will be effective on the date that they are posted. It is important that you review the Terms whenever we update them before you use the Services. If you continue to use the Services after we have posted updated Terms, you are agreeing to be bound by the updated Terms. If you don't agree to be bound by the updated Terms, then you may not use the Services anymore. Because the Services evolve over time we may change or discontinue all or any part of the Services, at any time and without notice, at our sole discretion.

ENTIRE AGREEMENT

These Terms represent the entire understanding between us and you regarding the Services or Content and supersede all prior agreements and understandings regarding the same. These Terms incorporate and apply to any separate terms and conditions that you agree to in connection with the purchase or use of any Services, goods or other services and the privacy policy. If any provision of these Terms is held invalid or unenforceable by an arbitrator or a court of competent jurisdiction, that provision will be enforced to the maximum extent permissible and the other provisions of these Terms will remain in full force and effect.

FORCE MAJEURE

Neither Party shall be liable for any failure or delay in performance under these terms (other than for delay in the payment of money due and payable in accordance with these terms) for causes beyond the party's reasonable control and not caused by that party's fault, or negligence, including, but not limited to, "acts of nature", acts of government, flood, fire, civil unrest, acts of terror, strikes or other labor problems, computer attacks or malicious acts, such as attacks on or through the internet, any internet service provider, telecommunications or hosting facility, but in each case, only if and to the extent that the non-performing Party is without fault in causing such failure or delay, and the failure or delay could not have been prevented by reasonable precautions and measures and cannot reasonably be circumvented by the non-conforming Party through the use of alternate sources, workaround plans, disaster recovery, business continuity measures or other means. Dates by which performance obligations are scheduled to be met will be extended for a period of time equal to the time lost due to any delay so caused.