Obchodní podmínky

OBCHODNÍ PODMÍNKY A REKLAMAČNÍ ŘÁD

internetového obchodu http://spartanrace.onlinesystem.cz (platné a účinné od 15.6.2023)

Obsah:

 1. Úvodní ustanovení

 2. Definice

 3. Informace o ceně

 4. Registrace a potvrzení registrace, platební podmínky

 5. Odstoupení od kupní smlouvy ze strany spotřebitele

 6. Vázanost registrací a týmové registrace

 7. Platební podmínky

 8. Reklamační řád

 9. Právo na změnu času závodu

 10. Registrační poplatek

 11. Vyšší moc

 12. Odložení závodu

 13. Zasílání obchodních sdělení a ukládání cookies

 14. Doručování

 15. Závěrečná ustanovení

 16. Formulář pro odstoupení od smlouvy

 17. Informace o ochraně osobních údajů

1) ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Zaškrtnutím políčka před odesláním registrace kupující vyjadřuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami, v plném rozsahu porozuměl jejich obsahu a že s nimi souhlasí.

Tyto obchodní podmínky se vztahují na kupní smlouvy týkající se závodů, které proběhnou na území České republiky, uzavřené prostřednictvím internetového obchodu.

2) DEFINICE

Definice, zkratky a ekvivalenty pojmů použitých v těchto obchodních podmínkách jsou specifikovány následovně:

Předávající: společnost Launch s.r.o., se sídlem Osadní 869/32, Holešovice, 170 00, Praha 7, IČO: 07407122, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod sp. zn. C 300492, e-mail: info@cz.spartan.com, web: https://www.spartan-race.cz.

Spotřebitel: je osoba, která nakupuje službu pro osobní potřebu a která uzavírá s prodávajícím koupaní smlouvu (dále také jako „kupující“/ „uživatel“).

Kupní smlouva: smlouva uzavřená mezi prodávajícím a spotřebitelem distančním způsobem sjednaná a uzavřená výhradně prostřednictvím alespoň jednoho komunikačního prostředku bez současné přítomnosti stran zejména využitím internetového obchodu http://spartanrace.onlinesystem.cz. V těchto obchodních podmínkách se kupní smlouvou rozumí registrace na start závodů organizovaných prodávajícím, následná platba za registraci a potvrzení o registraci a v konečném důsledku účast na závodech.

Kupní smlouva se vztahuje jen na závody organizované v České republice, přičemž zaškrtnutím políčka v internetovém obchodě před odesláním registrace kupující potvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami, v plném rozsahu porozuměl jejich obsahu a že s nimi souhlasí.

Kupní smlouva se řídí zejm. ustanoveními o závazcích ze smluv uzavíraných se spotřebitelem ve smyslu § 1810 a násl. a dále ustanoveními ohledně kupní smlouvy ve smyslu § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) a dále těmito obchodními podmínkami.

Délka trvání kupní smlouvy je limitována obdobím od zaslání objednávky kupujícího a jejího kladného vyřízení až do řádného poskytnutí služby na základě objednávky kupujícího, anebo změněné v souladu s těmito OP.

Internetový obchod: se nachází na internetové adrese http://spartanrace.onlinesystem.cz

Obchodní podmínky: upravují podrobnosti smluvního vztahu spotřebitele a prodávajícího (dále také jako „OP“).

Závody SPARTAN: sportovní událost, na kterou se vztahují tyto OP (dále také jako „závod“).

3) INFORMACE O CENĚ

3.1. Cena registrace zahrnuje daň z přidané hodnoty (DPH). Cena registrace je uvedena na stránce internetového obchodu a webový stránce předávajícího.

3.2. Slevy na registraci konkrétního závodu platí do 24.00 hod. posledního dne uvedeného na stránce internetové obchodu na které je možné provést registraci za snížené ceny.

4) REGISTRACE A POTVRZENÍ REGISTRACE, PLATEBNÍ PODMÍNKY

4.1. Informace o registraci na konkrétní závody jsou přístupné na oficiálních stránek prodávajícího (www.spartan-race.cz).

4.2. Registrace probíhá postupem uvedeným v návodu, který je umístěn v menu internetového obchodu. V rámci procesu registrace je spotřebiteli umožněno opravit a zkontrolovat spotřebitelem zadané údaje.

4.3. Odeslání registrace je podmíněno tím, že spotřebitel potvrdí, že se seznámil a souhlasí s OP a se zpracováním svých osobních údajů.

4.4. Po odeslání registrace bude spotřebiteli zaslán informační email s potvrzením registrace, kterým prodávající potvrdí registraci na ten který závod, čímž však ještě nedochází k uzavření kupní smlouvy mezi prodávajícím a spotřebitelem. Kupní smlouva je uzavřena:

a) v případě platby převodem na účet v okamžiku, kdy bude, poté co bude přijata platba na bankovní účet prodávajícího, prodávajícím odsouhlasena v systému správnost platby;

b) poté co kupující zaplatí platební kartou a prodávajíci odsouhlasí v systému správnost platby.

5) ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY ZE STRANY SPOTŘEBITELE

5.1. Spotřebitel nemá právo na odstoupení od kupní smlouvy, a to s odkazem na § 1837 písm. j) občanského zákoníku a čl. 16 písm. l) Směrnice EP a Rady 2011/83/EU ze dne 25. října 2011 o právech spotřebitelů, neboť se jedná ve smyslu těchto ustanovení o smlouvu týkající se služeb souvisejících s rekreační činností, která stanoví konkrétní datum nebo lhůtu plnění.

5.2. V ostatních případech má spotřebitel právo odstoupit od kupní smlouvy ve lhůtě čtrnácti (14) dnů od přijetí potvrzení o registraci spotřebitelem za podmínek uvedených v § 1829 a násl. občanského zákoníku. Spotřebitel může využít své právo na odstoupení od kupní smlouvy písemně či elektronickou poštou. Formulář pro odstoupení je součástí těchto OP.

5.3. Prodávající bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnáct dní (14) ode dne doručením oznámením o odstoupení od smlouvy provede všechny úkony určené příslušnými právními předpisy.

6) VÁZANOST REGISTRACÍ A TÝMOVÉ REGISTRACE

6.1. Prodávající je vázán registrací včetně ceny registrace od potvrzení registrace elektronickou zprávou za splnění podmínek na straně spotřebitele uvedených v těchto OP.

6.2. Registraci na závod není možné zrušit. Závodník, je oprávněn svoji registraci přesunout (deferral) na jiný závod dle svého uvážení v rámci stejné žeňme prostřednictvím registračního systému podle podmínek uvedených v čl. 10.3. a čl. 12 těchto OP. Závodník můžete využít defferal pokud je dostupný, nebo poskytnout svoji rezervaci jinému závodníkovi. Tyto změny může provést závodník ve svém online profilu. Převod na jiný závod je možný za poplatek, a to do půlnoci do poslední neděle před závodem.

6.3. Převod registrace na jiného závodníka je možné provést za poplatek do půlnoci posledního úterý před závodem. V případě, že změna registrace na jiného závodníka nebila vykonána online, musí jiný závodník přinést v den závodu kopii emailu s potvrzením o registraci původního závodníka. V takovém případě bude za poplatek na místě registrace provedena na jiného účastníka. Změna startovní vlny je možná za stejných podmínek, jako převod na jiného účastníka.

6.4. Reverz podepisují všichni účastníci samostatně, v digitální formě před dokončením registrace. Jeho podpisem prohlašují, že jsi ho pročetli a souhlasí s jeho zněním. Za účastníka, který má méně než 15 let podepisuje reverz zákonní zástupce v tlačené formě.

7) PLATEBNÍ PODMÍNKY

7.1. V případě platby prostřednictvím internetového platebního portálu obdrží spotřebitel potvrzení o provedené platbě okamžitě po zaplacení.

7.2. V případě platby převodem z účtu spotřebitel zrealizuje platbu neprodleně po potvrzení registrace, nejpozději však do dvou (2) kalendářních dnů. Po odsouhlasení ze strany prodávajícího obdrží spotřebitel potvrzující e-mail o zaplacení.

7.3. V případě, že spotřebitel bude požadovat od prodávajícího daňový doklad o úhradě za závody s údaji o jeho osobě jako fyzické osoby – podnikatele, resp. právnické osoby, je povinen zadat fakturační údaje prostřednictvím příslušeného odkazu v rámci registračního formuláře, a to před potvrzením registrace. Pokud fyzická osoba – podnikatel, resp. právnická osoba, fakturační údaje v rámci registračního formuláře nezadá, prodávající bude považovat spotřebitele za fyzickou osobu nepodnikající, kterému bude vystaven daňový doklad s údaji fyzické osoby – nepodnikatele v registračním systému.

8) REKLAMAČNÍ ŘÁD

8.1. Spotřebitel uplatňuje reklamaci písemně, elektronickou poštou nebo osobně v sídle prodávajícího. Kontaktní údaje prodávajícího jsou uvedeny v oddíle OP „2) Definice“.

8.2. Spotřebitel je při uplatnění reklamace povinen předložit prodávajícímu potvrzení o zaplacení registrace a popis závady s doložením případných listinných důkazů.

8.3. Prodávající je povinen o reklamaci rozhodnout bezodkladně, nejpozději do tří (3) pracovních dnů, případně také rozhodnout o tom, že je k rozhodnutí potřebné odborné posouzení. Reklamaci, včetně odstranění vady, prodávající vyřídí bez zbytečného odkladu, nejpozději do třiceti (30) dnů od jejího uplatnění, pokud se s kupujícím písemně nedohodnou na delší lhůtě. Po uplynutí této lhůty má kupující stejná práva, jako by se jednalo o podstatné porušení smlouvy. Vyřízení reklamace bude spotřebiteli oznámeno telefonicky nebo písemně příp. elektronicky.

9) PRÁVO NA ZMĚNU ČASU ZÁVODU

9.1. Prodávající si vyhrazuje právo měnit místa konání, data, registrační společnost, časomíru, počáteční časy, ceny, kurzy, poplatky, číslo / velikost / typ startovních vln, algoritmy výsledků, druh a velikost zboží a pravidla, které považuje za vhodné, podle potřeby bez předchozího upozornění.

9.2. Prodávající si vyhrazuje právo upozornit na změny uvedené v předcházejícím bodě na vsích webových stránkách, které sú zdrojem nejaktuálnějších informací.

10) REGISTRAČNÍ POPLATEK

10.1. Účastnický poplatek:
Prodávající účtuje účastnický poplatek související se závody, který pokrývá náklady spojené s realizací závodů, službami a překážkami na závodní trati, občerstvením (pokud je k dispozici), medailemi, tričky atp. (dále jen „Účastnický poplatek“). Výše Účastnického poplatku se může lišit pro každou kategorii závodů a může se měnit v závislosti na čase registrace (postupné zvyšování ceny registrací).

10.2. Nevratný administrativní registrační poplatek:
Prodávající účtuje fixní nevratný administrativní registrační poplatek odpovídající administrativním nákladům prodávajícího, který se efektivně použije na pokrytí nákladů spojených s registrací (dále jen „Administrativní poplatek“). Administrativní poplatek pokrývá počáteční výdaje prodávajícího spojené s registrací spotřebitele v centrálním registru účastníků pro každý samostatný závod a náklady na licenční poplatky spojené s vydáním registračního čísla (BIB). Finanční prostředky budou použity bez ohledu na uskutečnění závodů, a to ve prospěch spotřebitele. Administrativní poplatek je nevratný, ledaže bude závod zrušen prodávajícím z jiného důvodu než z důvodu vyšší moci. Administrativní poplatek je jednotný pro všechny kategorie závodů a nemění se v závislosti na čase registrace (neuplatňuje se postupné zvyšování ceny registrací). Sleva za body anebo jiné slevy se na Administrativní poplatek nevztahují. Prodávající se však může rozhodnout poskytnout slevu z celkového poplatku včetně Administrativního poplatku.

10.3. Registrační poplatek:
Registrační poplatek pro závody jakékoliv kategorie se skládá z Účastnického poplatku a Administrativního poplatku, které spolu představují celkovou cenu za registraci na závod (dále jen „Registrační poplatek“). Účastnický poplatek a Administrativní poplatek jsou účtovány zvlášť a zvlášť jsou uvedeny rovněž na faktuře. Cena, která se zobrazuje na webové stránce prodávajícího, je konečná cena zahrnující Účastnický poplatek a Administrativní poplatek. Jakékoliv slevy anebo speciální ceny se vztahují pouze na Účastnický poplatek a nemají vliv na Administrativní poplatek, který zůstává nezměněný a účtuje se samostatně, pokud prodávající neposkytne samostatnou slevu. Pokud je závod zrušen z jiného důvodu než z důvodu vyšší moci, může kupující požadovat vrácení Registračního poplatku, anebo Registrační poplatek použít pro další závod (defferal), pokud nebude naplněna kapacita vybraného závodu a toto oznámení bude odesláno prodávajícímu do čtrnácti (14) dní před plánovaným datem příslušného závodu.

11) VYŠŠÍ MOC

Vyšší moc je definována jako nepředvídatelné anebo nevyhnutelné a neúmyslné události, anebo příčiny v rozsahu přesahujícím její přiměřenou míru: nehody, nepokoje, epidemie, pandemie, karanténa, občanské nepokoje, porucha komunikačních zařízení, porucha webhostingových zařízení, porucha poskytovatele internetových služeb, přírodní katastrofy, nařízení vlády anebo jiných orgánů veřejné moci, zákonná omezení, změny v zákonech a jiných právních předpisech, stávky na celostátní úrovni, požár. Za novou a akceptovatelnou okolnost vyšší moci se budou považovat situace anebo příčiny, kdy už jsou okolnosti vyšší moci známé v čase registrace, ale následně s tím spojené důsledky vedoucí k nemožnosti splnit předmět služeb známy nejsou.

12) ODLOŽENÍ ZÁVODU

12.1. V případě vyšší moci, jak je uvedeno v těchto obchodních podmínkách, včetně výjimečných povětrnostních podmínek, dostane kupující poukaz (deferral) v hodnotě zaplaceného Registračního poplatku (sumy zaplacené při registraci).

12.2. Tento poukaz je platný v roce jeho vydání a v následujícím kalendářním roce, přičemž je možné ho použít na jakýkoliv závod na stejné úrovně organizovaný prodávajícím. Kupující může poukaz použít tak, že se zaregistruje na zveřejněný závod a následně zadá číslo poukazu do sekce na to určené v registračním rozhraní.

13) ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ A UKLÁDÁNÍ COOKIES

13.1. V případě, že si spotřebitel při registraci vyžádá zasílání aktuálních informací o nabídce prodávajícího označením příslušného pole, jejich poskytování se uskuteční zasíláním na emailovou adresu uvedenou spotřebitelem. O zrušení této služby může spotřebitel kdykoli a bez uvedení důvodu požádat elektronickou poštou na adrese: info@cz.spartan.com . Spotřebitel v tomto případě souhlasí zejm. se zasíláním obchodních informací a informací souvisejících se zbožím, službami nebo činností prodávajícího na elektronickou adresu spotřebitele.

13.2. Spotřebitel souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je objednávku na webové stránce prodávajícího možné provést a závazky prodávajícího z příslušné smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač spotřebitele, může spotřebitel souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.

14) DORUČOVÁNÍ

Nebude-li dohodnuto jinak, veškerá korespondence související s příslušnou smlouvou musí být druhé smluvní straně doručena písemně, a to elektronickou poštou, osobně nebo doporučeně prostřednictvím provozovatele poštovních služeb (dle volby odesílatele). Spotřebiteli je doručováno primárně na adresu elektronické pošty, kterou prodávajícímu uvedl.

15) ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

15.1. Kupní smlouvu je možné uzavřít pouze v českém jazyce. Pokud vztahy související s užitím webové stránky, internetového obchodu nebo právní vztah založený příslušnou kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (přeshraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem a podléhá jurisdikci českých soudů. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

15.2. Se stížností se spotřebitel může obrátit na prodávajícího prostřednictvím kontaktních údajů prodávajícího. Neuspěje-li se svou stížností u prodávajícího, případné spory budou řešeny u věcně a místně příslušného soudu. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad, s případnou stížností se spotřebitel může též obrátit na Českou obchodní inspekci.

15.3. Smluvní vztah mezi spotřebitelem a prodávajícím je uzavírán na dobu vymezenou řádným plněním smluvních stran dle příslušné smlouvy. Nestanoví-li uzavřená smlouva nebo tyto obchodní podmínky v konkrétních případech jinak, nejsou smluvní strany oprávněny smlouvu zrušit před jejím řádným splněním.

15.4. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, bude nahrazeno ustanovením, jehož smysl se neplatnému či neúčinnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotčena platnost ostatních ustanovení.

15.5. Kontaktní údaje prodávajícího jsou uvedeny výše v oddíle „2) Definic“. Smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není veřejně přístupná s výjimkou plnění povinností prodávajícího stanovených platnou právní úpravou. Vyhotovení smlouvy bude uloženo u prodávajícího, který k ní umožní spotřebiteli přístup na jeho žádost.

15.6. Prodávající si vyhrazuje právo jednostranné změny těchto obchodních podmínek. Pro spotřebitele je závazné znění obchodních podmínek ve znění, s nímž vyslovil spotřebitel v rámci registrace souhlas.

15.7. Ustanovení obecně závazných právních předpisů upravující práva spotřebitelů, zejm. občanského zákoníku a zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, zůstávají těmito obchodními podmínkami nedotčena.

16) FORMULÁŘ PRO ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

Vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy:

Oznámení o odstoupení od smlouvy

 • Adresát: ACEU s.r.o., IČO: 04310187, se sídlem Osadní 869/32, Holešovice, 170 00 Praha 7, adresa elektronické pošty: info@cz.spartan.com

Oznamuji, že tímto odstupuji od smlouvy o nákupu tohoto zboží ()/o poskytnutí těchto služeb ()

 • Datum objednání ()/datum obdržení ():
 • Jméno a příjmení uživatele:
 • Adresa uživatele:
 • Podpis uživatele (pouze pokud je tento formulář zasílán v listinné podobě)
 • Datum:
  (*) Nehodící se škrtněte nebo údaje doplňte.

17) INFORMACE O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Ochrana osobních údajů spotřebitele, který je fyzickou osobou, probíhá v souladu s nařízením EP a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (GDPR). Více informací je uvedeno na oficiálních stránkách prodávajícího (www.spartan-race.cz) v sekci „Ochrana osobních údajů“.